برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1276 100 1

civil servant

/ˈsɪvəlˈsɜːrvənt/ /ˈsɪvəlˈsɜːvənt/

کارمند دولت، مستخدم کشوری (در مقابل لشکری)، مستخدم دولتی

واژه civil servant در جمله های نمونه

1. He was a loyal, distinguished and very competent civil servant.
[ترجمه ترگمان]او یک خادم وفادار، بسیار محترم و با صلاحیت بود
[ترجمه گوگل]او یک وکیل مدافع، برجسته و بسیار صالح بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Last year, a civil servant was imprisoned for leaking a document to the press.
[ترجمه ترگمان]سال گذشته، یک کارمند دولت به دلیل درز کردن یک سند به مطبوعات زندانی شد
[ترجمه گوگل]سال گذشته، یک نفر به دلیل انتشار یک سند به مطبوعات زندانی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The minister warned that any civil servant not at his desk faced immediate suspension.
[ترجمه ترگمان]وزیر هشدار داد که هر مستخدم کشوری که پشت میزش نیست فورا به تعلیق در خواهد آمد
[ترجمه گوگل]وزیر هشدار داد که هر کارمند دولتی که در جلوی خود ایستاده است، با تعلیق فوری مواجه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A senior civil servant has been disciplined for revealing secret government plans to the media.
[ترجمه ترگمان]یک کارمند ارشد مدنی برای آشکار کر ...

معنی civil servant در دیکشنری تخصصی

civil servant
[حقوق] کارمند دولت

معنی کلمه civil servant به انگلیسی

civil servant
• government employee
• a civil servant is a person who works in the civil service.

civil servant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
کارمند شهرداری - کارمند دولت
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
someone employed in the civil service
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
someone who works for a government department
حسن امامی
کارمند دولت
fire
كارمند دولت
Effective for government and country

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی civil servant
کلمه : civil servant
املای فارسی : سیویل ثروت
اشتباه تایپی : زهرهم سثقرشدف
عکس civil servant : در گوگل

آیا معنی civil servant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )