برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1313 100 1

codification

/ˌkoʊdɪfɪˈkeɪʃn̩/ /ˌkəʊdɪfɪˈkeɪʃn̩/

معنی: رمزی کردن، تدوین، قانون نویسی، وضع قوانین، جمع و تدوین قوانین
معانی دیگر: حق

واژه codification در جمله های نمونه

1. The codification of the laws began in the 1840s.
[ترجمه ترگمان]سال ۱۸۴۰ آغاز شد
[ترجمه گوگل]کدگذاری قوانین در دهه 1840 آغاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The underlying approach of codification in re-forming the law has stressed the mechanistic nature of legal reasoning as essentially a syllogistic exercise.
[ترجمه ترگمان]رویکرد بنیادین تدوین قانون در شکل‌دهی مجدد قانون، ماهیت مکانیکی استدلال حقوقی را اساسا به عنوان یک ورزش syllogistic مورد تاکید قرار داده‌است
[ترجمه گوگل]رویکرد مبنای کدگذاری در شکل دادن مجدد قانون بر ماهیت مکانیستی استدلال حقوقی تأکید دارد که اساسا یک تمرین ذهنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Codification has the advantage over other kinds of state power that it generally lasts.
[ترجمه ترگمان]Codification نسبت به دیگر انواع قدرت دولتی که به طور کلی دوام می‌آورد، برتری دارد
[ترجمه گوگل]کدگذاری مزیتی نسبت به سایر انواع قدرت دولتی دارد که عموما آن را ادامه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We should also be very suspicious of any codification project which attempts to pre-empt ...

مترادف codification

رمزی کردن (اسم)
codification
تدوین (اسم)
codification
قانون نویسی (اسم)
codification
وضع قوانین (اسم)
codification
جمع و تدوین قوانین (اسم)
codification

معنی کلمه codification به انگلیسی

codification
• systematic organizing of laws

codification را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
(اختصاص) شماره شناسایی
یوسف صابری
تدوین(مخصوصا در مورد کتاب و قانون)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی codification
کلمه : codification
املای فارسی : کدیفیکتین
اشتباه تایپی : زخیهبهزشفهخد
عکس codification : در گوگل

آیا معنی codification مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )