برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1346 100 1

command module


(در سفرهای فضایی به ویژه به ماه) فرمان کابین (اتاقکی که سرنشینان فضاپیما و ابزار ارتباطی در آن قرار دارد)، کابین فرماندهی

واژه command module در جمله های نمونه

1. As the command module entered the atmosphere tipped backwards so its heat shield was protecting the crew, the same effect happened.
[ترجمه ترگمان]وقتی ماژول فرمان وارد جو شد، سپر حرارتی آن از خدمه محافظت می‌کرد، همان تاثیری که روی داده بود
[ترجمه گوگل]همانطور که ماژول فرمان وارد جو شد و به عقب برگشت، بنابراین سپر گرمایش محافظت از خدمه بود، همان اثر اتفاق افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The command module had shown several bugs in its components and a maddening fault with the communications systems.
[ترجمه ترگمان]ماژول فرمان، چندین حشره را در قطعات خود و خطای maddening را با سیستم‌های ارتباطی نشان داده بود
[ترجمه گوگل]ماژول فرمان چندین خطا در اجزای آن نشان داد و گسل دیوانه کننده با سیستم های ارتباطی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The crew could then transfer to the command module for the return to Earth.
[ترجمه ترگمان]سپس خدمه می‌توانند به ماژول فرمان برای بازگشت به زمین منتقل شوند
[ترجمه گوگل]سپس خدمه می تواند به ماژول فرمان برای بازگشت به زمین منتقل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Beneath ...

معنی command module در دیکشنری تخصصی

command module
[برق و الکترونیک] اتاق فرمان بخشی از فضا پیما که خدمه و تجهیزات ارتباطی و دور سنجی اصلی را حمل می کند .

command module را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی command module
کلمه : command module
املای فارسی : کامند ماژول
اشتباه تایپی : زخئئشدی ئخیعمث
عکس command module : در گوگل

آیا معنی command module مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )