برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1183 100 1

common good

واژه common good در جمله های نمونه

1. They work together for the common good.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برای منافع مشترک با هم کار می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها با یکدیگر همکاری می کنند تا به نفع مشترک باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This decision was taken for the common good .
[ترجمه ترگمان]این تصمیم برای منافع مشترک گرفته شد
[ترجمه گوگل]این تصمیم برای به نفع عمومی گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Drunk-driving laws were made for the common good.
[ترجمه ترگمان]قوانین رانندگی برای عموم مردم عادی شده بود
[ترجمه گوگل]قوانین مستبد رانندگی برای منافع عمومی ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The government creates laws for the common good.
[ترجمه ترگمان]دولت قوانینی را برای منافع عمومی ایجاد می‌کند
[ترجمه گوگل]دولت قوانینی را برای خیر مشترک ایجاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه common good به انگلیسی

common good
• public welfare, benefit of all citizens

common good را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد بفکین
منافع مشترک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی common good مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )