برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1340 100 1

complementary colors

/ˌkɑːmpləˈmentriˈkʌlərz/ /ˌkɒmplɪˈmentriˈkʌlərz/

رنگ های مکمل (هریک از رنگ های طیف که وقتی با هم آمیخته شوند نور سفید تولید می کنند)، رنگ های همجور

بررسی کلمه complementary colors

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: two colors of the spectrum, such as green and red, that produce a white or near-white when mixed in the right proportion.

معنی complementary colors در دیکشنری تخصصی

[نساجی] رنگهای مکمل
[روانپزشکی] رنگ مکمل. دو رنگ که می توان آن ها را در آمیخت تا خاکستری بیفام پدید آید. از نظر شماتیک، فام های رنگ های مکمل را روی نقاط مقابل دایره رنگ ها می توان یافت.

معنی کلمه complementary colors به انگلیسی

complementary colors
• primary or secondary colors that are opposite each other on the color wheel (in the case of light: two mixed together produce white, in the case of pigments: two mixed together produce gray)

complementary colors را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی complementary colors
کلمه : complementary colors
املای فارسی : کمپلمنتری کلرس
اشتباه تایپی : زخئحمثئثدفشقغ زخمخقس
عکس complementary colors : در گوگل

آیا معنی complementary colors مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )