انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 899 100 1

بررسی کلمه concept

اسم ( noun )
(1) تعریف: a distinct, novel idea that has been arrived at through consideration.
مترادف: idea, theory
مشابه: construct, hypothesis, notion, postulate, premise, proposition, thought

- The company was looking for an exciting concept that would increase sales of its cars.
ترجمه کاربر [ترجمه سارا] شرکت به دنبال مفهومی هیجان‌انگیز بود که فروش خودروهای خود را افزایش دهد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] شرکت به دنبال مفهومی هیجان‌انگیز بود که فروش خودروهای خود را افزایش می‌داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] این شرکت به دنبال یک مفهوم هیجان انگیز بود که فروش اتومبیل هایش را افزایش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The Earth being round was a novel concept to many in the fifteenth century.
ترجمه کاربر [ترجمه میثاق قاسمی] گرد بودن زمین یک مفهوم تازه برای بسیاری در سده ی پانزدهم بود.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] دور بودن زمین یک مفهوم جدید برای بسیاری در قرن پانزدهم بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] دوران زمین یک مفهوم جدید برای بسیاری در قرن پانزدهم بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: a personal or generally-held way of conceiving something; idea; notion.
مترادف: idea, notion
مشابه: fancy, image, impression, inference, supposition, surmise, thought

- Your concept of a good marriage is not the same as mine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] تصور شما از ازدواج خوب مثل مال من نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] مفهوم شما از یک ازدواج خوب همان چیزی نیست که من هستم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The child had heard the word "loyalty," but she didn't really understand the concept.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] کودک کلمه وفاداری را شنیده بود، اما او واقعا این مفهوم را درک نکرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] کودک کلمه 'وفاداری' را شنید، اما واقعا این مفهوم را درک نمی کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه concept در جمله های نمونه

1. a purely ideal concept of society
ترجمه تصور صرفا خیال پردازانه‌ای از جامعه

2. they are unfamiliar with the concept of "freedom"
ترجمه آنان با مفهوم ((آزادی)) آشنایی ندارند.

3. I have no concept what it is like.
ترجمه کاربر [ترجمه payman] من هيچ دركي از چگونگيش ندارم.
|

ترجمه کاربر [ترجمه میثاق قاسمی] هیچ تصوری از این که چه شکلی است ندارم.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ مفهومی ندارد که آن چه شکلی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من هیچ مفهومی ندارم که چطور است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. It's not a question of some abstract concept.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این سوال یک مفهوم انتزاعی نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک مفهوم انتزاعی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. She found the whole concept faintly absurd.
ترجمه کاربر [ترجمه آیناز] او مفهوم کلی را ناخوشایند یافت.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمام مفهوم را اندکی بی‌معنی می‌یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او کل مفهوم را به طرز ناخوشایند یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. "Mental handicap" should be replaced with the broader concept of "learning difficulties".
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]\"ناراحتی ذهنی\" باید با مفهوم وسیع‌تر \"مشکلات یادگیری\" جایگزین شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]'اختلال روانی' باید با مفهوم وسیع تر 'مشکلات یادگیری' جایگزین شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The very concept of free speech is unknown to them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مفهوم آزادی بیان آزاد برای آن‌ها ناشناخته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مفهوم آزادی بیان برای آنها ناشناخته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Who originated the concept of stereo sound?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چه کسی مفهوم صدای استریو را منشا صدا درمی‌آورد؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چه کسی مفهوم صدای استریو را آغاز کرد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The whole concept of responsibility was alien to him.
ترجمه کاربر [ترجمه محمدحسین] تمام مفاهیم مسیولیت پذیری برای او ناشناخته بود
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمام مفهوم مسئولیت برایش بیگانه بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کل مفهوم مسئولیت او بیگانه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. She added that the concept of arranged marriages is misunderstood in the west.
ترجمه کاربر [ترجمه محمدحسین زارع] او اضافه کرد ک مفهوم ازدواج سنتی در غرب به اشتباه برداشت شده است
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وی افزود که مفهوم ازدواج‌های تنظیم‌شده در غرب مورد سو تعبیر قرار نمی‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او افزود که مفهوم ازدواج های مرتب در غرب غلط است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. It is very difficult to define the concept of beauty.
ترجمه کاربر [ترجمه محمدحسین زارع] تعریف کردن مفهوم زیبایی بسیار سخت است
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تعریف مفهوم زیبایی بسیار دشوار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مفهوم زیبایی بسیار دشوار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It's a concept that is difficult to render into English.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مفهومی است که به زبان انگلیسی دشوار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مفهومی است که به زبان انگلیسی دشوار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Kleenbrite is a whole new concept in toothpaste!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Kleenbrite یک مفهوم کاملا جدید برای خمیر دندان است!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Kleenbrite یک مفهوم کاملا جدید در خمیر دندان است!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The new concept of form reached its fullest expression in the work of Picasso.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مفهوم جدید شکل به کامل‌ترین تجلی خود در اثر پیکاسو رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مفهوم جدید فرم به طور کامل در کار پیکاسو بیان شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. This concept is discussed more fully in Chapter
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مفهوم در فصل به طور کامل مورد بحث قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مفهوم بیشتر در فصل بحث شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف concept

مفهوم (اسم)
hang , substance , meaning , sense , significance , implication , signification , effect , intention , purport , notion , concept , contents , tenor , raison d'etre
تصور کلی (اسم)
concept
فکر (اسم)
opinion , intent , intention , thought , idea , notion , concept , speculation

معنی عبارات مرتبط با concept به فارسی

رجوع شود به: self-image

معنی concept در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] مفهوم
[برق و الکترونیک] مفهوم ، معنی
[صنعت] مفهوم ، انگاره
[ریاضیات] مفهوم، تدبیر، اصل، خط مشی، خلاصه، تصور، پنداره
[ریاضیات] مفهوم موضعی
[حسابداری] مفهوم صف وستاد
[ریاضیات] مفهوم حادثه
[ریاضیات] مفهوم احتمال
[حقوق] سیستم تعهدی (در حسابداری)
[حسابداری] مفاهیم تعهدی
[حسابداری] مفهوم شمول کلی
[حسابداری] مفهوم تمامی منابع
[ریاضیات] مفهوم بیزی
[ریاضیات] مفهوم اصلی
[ریاضیات] مفهوم حدود اعتماد
[حسابداری] مفهوم محافظه کاری
[حسابداری] مفهوم ثبات رویه
[حسابداری] مفهوم بهای تمام شده

معنی کلمه concept به انگلیسی

concept
• idea, thought
• a concept is an idea or abstract principle.
misleading concept
• idea designed to cause an incorrect understanding
new concept
• new idea, new way of thinking, new point of view
old fashioned concept
• concept that is out-of-date, idea that is no longer popular
overall concept
• general outlook

concept را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی concept

فاضل رفیعی ١١:٠٠ - ١٣٩٦/٠٥/٢٣
انگاره
|

حامد نیازی ١٩:٤٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٠
مفهوم . مفهوم کلی
|

مهدی ٢٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦
ایده. انگاره
|

مونیکا ١٤:٠٩ - ١٣٩٧/٠٧/١٢
درک . مفهوم
|

مونیکا ١٤:١٠ - ١٣٩٧/٠٧/١٢
تفکر . اندیشه
|

مجتبی خانی ٢٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٩/١٥
سخن
حرف
|

یزدان بداغی ١٣:٤٥ - ١٣٩٧/١١/٢٣
مفهوم.
جمع: مفاهیم
|

میثاق قاسمی ٠٠:٤١ - ١٣٩٨/٠١/١١
مفهوم . درک.
|

ebitaheri@gmail.com ١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣
فرایافته
|

Kavoosi ١٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٤
مفهوم و درک کلی از موضوع بصورت جمع ( Plural )
|

پیشنهاد شما درباره معنی conceptنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی concept
کلمه : concept
املای فارسی : کانسپت
اشتباه تایپی : زخدزثحف
عکس concept : در گوگل


آیا معنی concept مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )