برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1286 100 1

confirmation

/ˌkɑːnfərˈmeɪʃn̩/ /ˌkɒnfəˈmeɪʃn̩/

معنی: تاکید، تصدیق، تایید، شهادت، تثبیت، ابرام، استقرار
معانی دیگر: راستین کردن، تصویب، به ثبوت رسانی، مصداق، موید، راستین گر، راستین ساز، گواه، اثبات

بررسی کلمه confirmation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of confirming.
مترادف: corroboration, substantiation, validation, verification
متضاد: contradiction
مشابه: affirmation, authorization, proof, proving, reinforcement, strengthening

(2) تعریف: that which confirms.
مترادف: corroboration, validation, verification
متضاد: contradiction
مشابه: affirmation, certification, proof, reinforcement

- The article was a confirmation of what I already knew.
[ترجمه ترگمان] مقاله چیزی بود که از قبل می‌دانستم
[ترجمه گوگل] مقاله تایید آنچه را که قبلا می دانستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a religious rite or ceremony performed to admit a person to full adult membership in a church.

واژه confirmation در جمله های نمونه

1. the confirmation of a hotel reservation
تایید پیش گزینی (رزرو کردن) جا در هتل

2. the confirmation of a theory
اثبات یک نظریه

3. There has still been no official confirmation of the report.
[ترجمه Vv] هنوز هیچ تایید رسمی از گزارش ثبت نشده
|
[ترجمه ترگمان]هنوز تایید رسمی در گزارش نشده است
[ترجمه گوگل]هنوز هیچ تایید رسمی از این گزارش وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The police are seeking independent confirmation of certain details of the story.
[ترجمه ترگمان]پلیس به دنبال تایید مستقل جزئیات برخی جزئیات این داستان است
[ترجمه گوگل]پلیس به دنبال تایید مستقل از جزئیات خاصی از داستان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They took her resignation from Bendix as confirmation of their suspicions.
[ترجمه ترگمان]استعفای او را تایید کردند و به ...

مترادف confirmation

تاکید (اسم)
accent , emphasis , underscore , stress , affirmation , assertion , confirmation , punctuation
تصدیق (اسم)
affirmation , admission , validity , acknowledgment , authentication , certification , verification , confirmation , ratification , avouchment , testimony , admittance , validation , intromission
تایید (اسم)
support , validity , verification , confirmation , grace , allegation , endorsement , validation
شهادت (اسم)
certification , confirmation , evidence , testimony , attestation , witness , testimonial , martyrdom
تثبیت (اسم)
consolidation , confirmation , stabilization , fixation , fixing , fixity
ابرام (اسم)
persistence , confirmation , request , importunity , persistency
استقرار (اسم)
confirmation , establishment , pitch , lodgement , lodgment , solidification

معنی confirmation در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] تاییدیه
[ریاضیات] تأیید، تصدیق، تأییدیه
[حسابداری] درخواست تائیدیه
[آمار] درجه تایید
[حسابداری] تائیدیه منفی
[حسابداری] تائید به سفارش
[ریاضیات] تأیید سفارش
[حسابداری] تائیدیه مثبت

معنی کلمه confirmation به انگلیسی

confirmation
• formal approval; proof; verification; coming of age ceremony (christianity, judaism)
confirmation of an agreement
• verification of a contract, validation of an agreement
confirmation of delivery
• affirmation that a delivery was received by the addressee (including date time and signature)
balance confirmation
• bank account balance verification
electronic confirmation
• validation received via electronic means (fax, e-mail, etc.)
notary confirmation
• notary certification, document stamped by a notary
official confirmation
• confirmation authorized by a recognized authority, certificate that is signed and in order, document written by the parties involved
purchase confirmation
• receipt showing that a person has bought and paid for an item
ratified confirmation
• authorization for an operation which has already been carried out
receiving confirmation
• being given certain proof
sale confirmation
• receipt, bill of sale, written document between a customer and vendor to record a sales transaction

confirmation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aaa
استواری، ستوارش
sotv�reš
شفيق الله مصلح
تاييد کردن در مورد موضوع مشخص.
نام شما
به نظرِ من "تاییدیه" هستش.
مطمئن نیستم.
Oxford
تصدیق.

A statement that Seth will definitely happen at the time or in the way that has been arranged
AV
تایید کردن درباره ی موضوعیM
دستور_امر
محمد جواد شمسایی
بله گرفتن از عروس هنگام صیغه عقد جاری .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی confirmation
کلمه : confirmation
املای فارسی : کانفرمیشن
اشتباه تایپی : زخدبهقئشفهخد
عکس confirmation : در گوگل

آیا معنی confirmation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )