برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

conflict

/ˈkɑːnflɪkt/ /kənˈflɪkt/

معنی: ستیزه، ضدیت، نا سازگاری، تضاد، کشمکش، نبرد، برخورد، مناقشه، مغایرت، کشاکش، ناسازگار بودن، مبارزه کردن
معانی دیگر: ستیز، رزم، جنگ (به ویژه اگر طولانی باشد)، عدم توافق، هم ستیزی، منافات، اختلاف، (روان شناسی) تعارض، هم برخورد، درون ستیزی، (با هم) در تضاد بودن، تضاد داشتن، هم ستیز بودن، (دو عقیده و غیره) با هم برخورد داشتن، مغایرت داشتن، تصادم، برخورد دوچیز در حال حرکت

بررسی کلمه conflict

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: conflicts, conflicting, conflicted
(1) تعریف: to be in strong opposition or disagreement; differ.
مترادف: clash, collide, differ, disagree
متضاد: accord, agree, coincide, harmonize
مشابه: argue, cross swords, discord, dispute, diverge

- My opinion conflicted with that of the professor.
[ترجمه ثنا] فکر من با فکر استاد مخالف بود. :/
|
[ترجمه m.m.p] نظرم با نظر استاد مغایر بود
|
[ترجمه ترگمان] عقیده من در تضاد با آن استاد بود
[ترجمه گوگل] فکر من با استاد روبرو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to be incompatible.

- Our schedules conflict next week, so we'll have to move the meeting to the following week.
[ترجمه ترگمان ...

واژه conflict در جمله های نمونه

1. Our opinions about the company's success in the last decade are in conflict with what the records show.
عقاید ما نسبت به موفقیت شرکت در دهه ی اخیر، با آنچه که سوابق نشان می دهند، مغایرت دارد

2. There was a noisy conflict over who was the better tennis player.
درگیری پر سر و صدایی بود درباره اینکه چه کسی بازیکن بهتر تنیس است

3. The class mediation team was invited to settle the conflict.
تیم میانجی گری کلاس برای حل ّ و فصل کردن دعوا، دعوت شد

4. conflict of interests
تضاد منافع

5. conflict resolution
حل اختلافات

6. the conflict between workers and employers
ناسازگاری کارگران و کارفرمایان

7. the conflict of motives
تعارض انگیزه‌ها

8. unconscious conflict
تعارض ناخودآگاه

9. in conflict (with)
درگیر (با)،هم ستیز (با)،در تعارض (با)

10. an inner conflict
کشمکش درونی

11. ideas that conflict
عقایدی که با هم منافات دارند.

12. life implies conflict
زندگی یعنی کشمکش

...

مترادف conflict

ستیزه (اسم)
quarrel , conflict , melee , strife , dispute , contention , squabble , altercation , controversy , disputation
ضدیت (اسم)
conflict , opposing , antagonism , animosity , enmity , hostility , opposition , contradiction
نا سازگاری (اسم)
antipathy , aversion , conflict , inconvenience , discord , contrariness , disagreement , incompatibility , repugnance , incongruity , inconsistency , incoherence , inconsistence , variance , incongruence , contrariety , insalubrity , intransigence
تضاد (اسم)
conflict , contrast , opposition , antithesis , contradiction , polarization , polarity
کشمکش (اسم)
tension , conflict , toil , tussle , struggle , bout , scuffle , wrestle , skirmish , scrimmage , stour , wrestling
نبرد (اسم)
action , battle , fight , combat , conflict , fray , set-to
برخورد (اسم)
smash , strike , reception , conflict , affection , meeting , collision , encounter , clash , incidence , confluence , conflux , greeting , tilt , osculation , contact , contiguity
مناقشه (اسم)
conflict , velitation
مغایرت (اسم)
conflict , contention , disagreement , repugnance , contradiction , variance , otherness , contradictoriness , contrariety
کشاکش (اسم)
conflict , strife , struggle
ناسازگار بودن (فعل)
alien , conflict , disagree , discord
مبارزه کردن (فعل)
fight , combat , conflict , struggle , joust

معنی عبارات مرتبط با conflict به فارسی

تضاد منافع، ستیز منافع (مثلا در مورد قاضی که بخواهد درباره ی فرزند خود داوری کند)
1- ارائه دادن، تسلیم کردن، معرفی کردن 2- پول ساز بودن، (پول) آوردن 3- شریک کردن، وارد کردن 4- (حقوق) حکم دادن، حکم دادگاه را ارائه دادن، دچار کشمکش کردن، جنگاندن
در افتادن (با)، درگیر شدن (با)، هم ستیز شدن (با)

معنی conflict در دیکشنری تخصصی

conflict
[عمران و معماری] امکان برخورد - امکان تصادف - امکان تصادم
[برق و الکترونیک] برخورد ، تداخل
[صنعت] تناقض ، تضاد ، ستیزه ، تعارض، برخورد، تنش
[حقوق] تضاد داشتن، تعارض داشتن، تضاد، تعارض، اختلاف
[سینما] مونتاژ ستیزه
[حقوق] تضاد منافع
[حقوق] تعارض قوانین
[حقوق] قواعد حل تعارض قوانین
[حقوق] تعارض تابعیت
[عمران و معماری] مطالعه امکان برخورد - مطالعه امکان تصادف - مطالعه امکان تصادم
[ریاضیات] تصمیم گیری در شرایط تعارض
[کامپیوتر] اختلال شناسایی فونت
[سینما] کشمکش پیش بینی شده
[کامپیوتر] تداخل IRQ
[سینما] کشمکش یا جهش
[زمین شناسی] همزمانی دو یا چند ...

معنی کلمه conflict به انگلیسی

conflict
• clash, fight, quarrel
• oppose, disagree, quarrel, fight
• conflict is disagreement and argument.
• a conflict is a war or battle.
• if ideas, interests, or accounts conflict, they are very different from each other and it seems impossible for them to exist together or for both to be true.
conflict of evidence
• contradictory proof, inconsistent evidence
conflict of interests
• situation in which a person has two different personal situations which could cause problems together
conflict of powers
• incompatibility of powers, power struggle
arab israeli conflict
• long lasting dispute between jews and arabs
armed conflict
• conflict that involves the use of weapons and physical force organized by countries or other large groups, war
created a conflict
• created a problem, created a dispute
in conflict
• involved in a disagreement, contending with
industrial conflict
• legal state before the declaration of a strike
inter bloc conflict
• clash between two or more coalitions
internal conflict
• struggle which occurs within (a group, person, etc.)
middle east conflict
• political and military power struggle between countries of the middle east
port conflict
• malfunction which occurs when two devices are using the same input/output address
regional conflict
• conflict which is limited to a parti ...

conflict را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

FAEZE NADERLOU
(متن های مدیریت) تعارض
راضیه
بعد (ابعاد)
فواد بهشتی
(با هم) تضاد/مغایرت پیدا کردن
اسما اقطاعی
در تضاد هم بودن
صادق جباری
منازعه
زرابی
مخاصمه ( نظامی )
N
درگیری
نیوشا mj
Conflict with her is the hardest thing I've ever done
درگیری با او سخت ترین کار ممکن برای من بود
jahanaks.blog.ir
تضاد
تعارض
درگیری
ستیز
mobina
کشمکش نزاع
رامین رازانی
تلاقی و همزمانی پیدا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی conflict
کلمه : conflict
املای فارسی : کانفلیکت
اشتباه تایپی : زخدبمهزف
عکس conflict : در گوگل

آیا معنی conflict مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )