برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1280 100 1

confusing

/kənˈfjuː.zɪŋ/ /kənˈfjuː.zɪŋ/

بررسی کلمه confusing

صفت ( adjective )
• : تعریف: consisting of conflicting facts or incomprehensible information and thereby causing perplexity or misunderstanding; bewildering; misleading.
مترادف: bewildering, misleading, perplexing, puzzling
مشابه: perplexing

- The confusing sign caused us to get off the highway at the wrong exit.
[ترجمه ترگمان] علامت گیج‌کننده باعث شد که ما از بزرگراه به سمت خارج برویم
[ترجمه گوگل] علامت اشتباه باعث شد ما بزرگراه را در خروج اشتباه از آن خارج کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه confusing در جمله های نمونه

1. the details of your story are confusing and in need of being disentangled
جزئیات داستان شما گیج کننده است و نیاز به بازآرایی دارد.

2. The instructions were not just confusing, they were positively misleading.
[ترجمه ترگمان]این دستورالعمل‌ها فقط گیج‌کننده نبودند، آن‌ها به طور مثبت گمراه‌کننده بودند
[ترجمه گوگل]دستورالعمل ها فقط گیج کننده نبودند، آنها مثبت گمراه کننده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Great care is taken to avoid confusing the two types of projects.
[ترجمه ترگمان]برای جلوگیری از گیج کردن این دو نوع پروژه‌ها دقت زیادی صورت می‌گیرد
[ترجمه گوگل]مراقبت های زیادی برای جلوگیری از سردرگمی دو نوع پروژه انجام شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To the casual observer, the system appears confusing.
[ترجمه ترگمان]برای ناظر معمولی، سیستم گیج‌کننده به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]به ناظر گاه به گاه، سیستم ظاهرا گیج کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You're confusing him! Tell him slowly and one thing at a tim ...

معنی کلمه confusing به انگلیسی

confusing
• causing confusion; bewildering; embarrassing
• something that is confusing makes it difficult for people to know exactly what is happening or what is meant.

confusing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

bb
گیج کننده
H.A.R
نا مرتب کردن
carmen
سردرگمی
roghi
گیج کننده
Amirjefrik
سردرگم کننده
مرتضی بزرگیان
اشتباه گرفتن هم میشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی confusing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )