برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1323 100 1

consociate


معنی: متحد کردن، پیوستن، همدست کردن
معانی دیگر: (نادر)، همکار

مترادف consociate

متحد کردن (فعل)
incorporate , accrete , unite , unify , join , ally , band , league , consociate , herd
پیوستن (فعل)
adhere , adjoin , associate , annex , couple , attach , affix , sort , meet , join , ally , affiliate , connect , catenate , weld , cleave , cement , cling , conjoin , consociate
همدست کردن (فعل)
consociate

consociate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی consociate
کلمه : consociate
املای فارسی : کنسکیت
اشتباه تایپی : زخدسخزهشفث
عکس consociate : در گوگل

آیا معنی consociate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )