برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

constitutional

/ˌkɑːnstəˈtuːʃn̩əl/ /ˌkɒnstɪˈtjuːʃn̩əl/

معنی: مشروط، مشروطه، مطابق قانون اساسی
معانی دیگر: وابسته به قانون اساسی، طرفدار قانون اساسی، مشروطه گرای، اصلی، بنیادی، سرشتی، وابسته به سلامتی، سلامتی بخش (ورزش یا هر کاری که برای حفظ سلامتی انجام شود)

بررسی کلمه constitutional

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of or relating to a constitution.

- a constitutional form of government
[ترجمه ترگمان] یک حکومت مشروطه
[ترجمه گوگل] یک قانون اساسی دولت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: consistent with the principles of a constitution.

(3) تعریف: of or belonging to the fundamental nature of a person or thing; inherent.
مشابه: inherent, intrinsic, natural, temperamental

- a constitutional inability to tell the truth
[ترجمه ترگمان] ناتوانی در قانون اساسی برای گفتن حقیقت
[ترجمه گوگل] ناتوانی قانون اساسی در مورد حقیقت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: constitutionally (adv.)
• : تعریف: a walk taken for one's health.

واژه constitutional در جمله های نمونه

1. constitutional government
حکومت مشروطه

2. constitutional monarchy
سلطنت مشروطه

3. constitutional rights
حقوق (پیش‌بینی شده در قانون) اساسی

4. the constitutional forces
نیروهای طرفدار مشروطیت

5. the limitation of royal power under a constitutional monarchy
محدودیت اختیارات پادشاه در سلطنت مشروطه

6. Only Parliament has the power to legislate on constitutional matters.
[ترجمه ترگمان]تنها پارلمان قدرت قانون گذاری در مورد مسائل قانون اساسی را دارد
[ترجمه گوگل]تنها مجلس قدرت را برای تصویب قانون اساسی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She's nearly 86 and still takes a constitutional every morning.
[ترجمه غزاله] او نزدیک ۸۶ سال داردو هنوز هم هر روز یک پیاده روی صبحگاهی میکند|
[ترجمه ترگمان]او تقریبا ۸۶ سال دارد و هر روز صبح یک قانون اساسی دارد
...

مترادف constitutional

مشروط (صفت)
qualified , contingent , limited , conditional , conditioned , provisional , constitutional , eventual , stipulated
مشروطه (صفت)
conditional , constitutional
مطابق قانون اساسی (صفت)
constitutional

معنی constitutional در دیکشنری تخصصی

constitutional
[حقوق] مطابق با (یا مربوط به) قانون اساسی
[شیمی] فرمول ساختاری
[نساجی] فرمول ساختمانی
[شیمی] گراف سرشتی
[حقوق] (علم حقوق) اساسی، قانون اساسی، قانون منطبق با قانون اساسی
[حقوق] اختیارات مبتنی بر قانون اساسی
[حقوق] حقوق اساسی

معنی کلمه constitutional به انگلیسی

constitutional
• walk taken to improve one's health
• according to a constitution; pertaining to a constitution
• constitutional means relating to the constitution of a particular country or organization.
constitutional authority
• established authority
constitutional convention
• accepted procedure in a parliament; unofficial norm in a legislature
constitutional custom
• custom based on a constitution
constitutional government
• government that is based on a constitution which details citizens' rights and responsibilities as well as the specific authority of government agencies (and which cannot be violated)
constitutional law
• laws which deal with government institutions and civil rights
constitutional monarch
• a constitutional monarch has a title such as king, queen, or emperor, in a country which has a democratically elected government. the constitutional monarch is the head of state but does not take part in the process of government.
constitutional monarchy
• government by a king which is not absolute but rather exists together with a constitution
• a constitutional monarchy is a country that has someone with a title such as a king, queen, or emperor as its head of state, but that has a democratically elected government.
constitutional tradition
• tradition based on a constitution

constitutional را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعیدی
مجاز،قانونی(طبق قانون اساسی)
امیررضالبافی
مزاجی
الهه زرین بال
Constitutional isomer=ایزومر ساختاری
فرشته عاج
سرشتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی constitutional
کلمه : constitutional
املای فارسی : کنستیتوتینل
اشتباه تایپی : زخدسفهفعفهخدشم
عکس constitutional : در گوگل

آیا معنی constitutional مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )