برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1274 100 1

convenience store

/kənˈviːnjənsˈstɔːr/ /kənˈviːnɪənsstɔː/

خواربار فروشی کوچک (که معمولا در جای سهل الوصول قرار دارد و اغلب اوقات باز است)

بررسی کلمه convenience store

اسم ( noun )
• : تعریف: a store, often near a busy road or highway, that is open long hours and that sells a limited selection of grocery items, especially snacks and beverages, as well as certain pharmaceutical and automotive items.

- Luckily, a convenience store was open where we could buy some motor oil and get something to eat.
[ترجمه ترگمان] خوشبختانه، فروشگاه راحتی باز بود، جایی که می‌توانستیم کمی روغن اتومبیل بخریم و چیزی برای خوردن پیدا کنیم
[ترجمه گوگل] خوشبختانه، یک فروشگاه راحت باز بود که ما می توانستیم روغن موتور را بخریم و چیزی برای غذا بخریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه convenience store در جمله های نمونه

1. Price these items in two supermarkets and a convenience store.
[ترجمه farzam328] این اقلام رو از دو تا سوپرمارکت و یه فروشگاه کوچک(بقالی) قیمت کن.
|
[ترجمه ترگمان]قیمت این اقلام در دو سوپر مارکت و یک فروشگاه راحتی است
[ترجمه گوگل]قیمت این اقلام در دو سوپر مارکت و فروشگاه راحتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If the relative robbed a convenience store, well, maybe no.
[ترجمه Sahel] شايد يه آشنا فروشگاه رو سرقت كرده باشه،خب،شايدم نه !
|
[ترجمه ترگمان]اگه فامیل از یه مغازه راحتی دزدی کرده باشه، خب، شایدم نه
[ترجمه گوگل]اگر نسبی یک فروشگاه راحت را خراب کرد، خوب، شاید نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Soon, the station will complete a new, larger convenience store.
...

معنی کلمه convenience store به انگلیسی

convenience store
• mini-market, small grocery store
• a convenience store is a small shop which is open for long hours; used in american english.

convenience store را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saghi
بقالی
R
فروشگاه کوچک
H
از بقالی کوچکتر
حسین حیدری
فروشگاه شبانه روزی
Ali MGZ
خواربار فروشی کوچک
aylin
مینی مارکت شبانه روزی
آزاده
فروشگاه شبانه روزی
J
فروشگاهی که همه چیز در آن به فروش میرود
لالا
فروشگاهی مثل هایپر استار که همه چی به فروش میرود.
Dina
هایپر مارکت
Matin
فروشگاه( معمولا همه چیز در آن به فروش میرود و تا دیر وقت باز است
😉😉😌😌😞😞
فروشگاه بزرگ
متین خدایی
بقالی، خواربار فروشی
فروشگاه راحت
فروشگاه راحت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی convenience store
کلمه : convenience store
املای فارسی : کنونینک استور
اشتباه تایپی : زخدرثدهثدزث سفخقث
عکس convenience store : در گوگل

آیا معنی convenience store مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )