برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1174 100 1

conversational

/ˌkɑːnvərˈseɪʃənəl/ /ˌkɒnvəˈseɪʃnəl/

معنی: محاورهای، مکالمهای
معانی دیگر: گفت و شنودی، خوش حرف، خوش صحبت، صحبت دوست، حراف

بررسی کلمه conversational

صفت ( adjective )
مشتقات: conversationally (adv.)
(1) تعریف: of or characteristic of conversation.

(2) تعریف: having the ability to converse.

واژه conversational در جمله های نمونه

1. conversational english
انگلیسی محاوره‌ای

2. The students paired off to practise their conversational skills.
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان با هم جفت شدند تا مهارت‌های محاوره‌ای خود را تمرین کنند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان به خاطر تمرین مهارت های مکالمه خود به یکدیگر متصل می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her tone was mild, almost conversational.
[ترجمه amir.m] او با صدای ملایم درحال مکالمه کردن بود
|

[ترجمه amir.m] مکالمه های او تقریبا با صدای ملایم و آرام بود.
|

[ترجمه ترگمان]لحن صدایش ملایم و تقریبا مکالمه بود
[ترجمه گوگل]تن او خفیف و تقریبا مکالمه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His father wanted him to learn conversational German.
...

مترادف conversational

محاورهای (صفت)
colloquial , conversational , dialogic
مکالمهای (صفت)
conversational , dialogic

معنی عبارات مرتبط با conversational به فارسی

معنی conversational در دیکشنری تخصصی

conversational
[کامپیوتر] محاوره ای
[برق و الکترونیک] محاوره ای
[کامپیوتر] ارتباط محاوره ای
[کامپیوتر] فعل وانفعال محاوره ای
[کامپیوتر] زبان محاوره ای
[کامپیوتر] حافظه قراردادی
[کامپیوتر] حالت محاوره ای ؛ مد محاوره ای ؛ باب محاوره ای
[برق و الکترونیک] مد محاوره ای حالتی از کار کامپیوتر که امکان پاسخهای متقابل بین کاربر و کامپیوتر را از طریق صفحه کلید فراهم می کند.
[کامپیوتر] عملیات محاوره ای
[کامپیوتر] برنامه سازی محاوره ای
[برق و الکترونیک] برنامه محاوره ای
[کامپیوتر] نظام محاوره ای ؛ سیستم محاوره
[برق و الکترونیک] نوع محاوره ای

معنی کلمه conversational به انگلیسی

conversational
• of or pertaining to a conversation
• conversational describes something that relates to conversation.

conversational را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
گفت وگویی،گفتاری،محاوره ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی conversational
کلمه : conversational
املای فارسی : کنورستینل
اشتباه تایپی : زخدرثقسشفهخدشم
عکس conversational : در گوگل

آیا معنی conversational مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )