برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1327 100 1

copeck

/ˈkoʊpek/ /ˈkəʊpek/

رجوع شود به: kopeck، کپک پول خردروس

واژه copeck در جمله های نمونه

1. The financial reform of 1534 made a copeck the basic coin, and there was a horseman with a lance printed on it.
[ترجمه ترگمان]اصلاح مالی سال، یک کو پیکی را به صورت یک سکه طلا ساخت، و یک سوارکار در آن بود که بر روی آن یک نیزه چاپ می‌شد
[ترجمه گوگل]اصلاحات مالی 1534 یک سکه اساسی را کپی کرد و یک اسب سواری با یک اسکناس روی آن چاپ شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The copeck was usually minted from silver.
[ترجمه ترگمان]معمولا کو پک از نقره بود
[ترجمه گوگل]قاچاقی معمولا از نقره استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He says the word "kopeyka" (copeck) comes from the verb "kopit" (to save money).
[ترجمه ترگمان]او می‌گوید کلمه \"kopeyka\" (کو پک)از فعل \"kopit\" (برای ذخیره پول)حاصل می‌شود
[ترجمه گوگل]او می گوید که کلمه 'kopeyka' (copeck) از فعل 'kopit' (برای صرفه جویی در پول) می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Several years ago the Museum of copeck was opened in Yaroslavl .
[ترجمه ترگمان]چند سال پیش، موزه copeck در یاروسلاو ...

معنی کلمه copeck به انگلیسی

copeck
• unit of money in russia (one copeck equals one hundredth of ruble); russian coin

copeck را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی copeck
کلمه : copeck
املای فارسی : کپکک
اشتباه تایپی : زخحثزن
عکس copeck : در گوگل

آیا معنی copeck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )