برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1326 100 1

copepod


(جانورشناسی) پاروپا (از رده ی copepoda یا پاروپایان که سخت پوستان آب های شور و شیرین هستند)

واژه copepod در جمله های نمونه

1. Thus, our data of Calanoid copepod species richness, abundance, diversity index and shelf-offshore occurrence of dominant species show obvious community succession from shelf to offshore waters.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، داده‌های ما در مورد غنای گونه‌ای، غنای گونه‌ای، شاخص تنوع و رخداد دور از ساحل از گونه‌های غالب، جانشینی جمعیت آشکار را از shelf تا آب‌های ساحلی نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]بنابراین، داده های ما از غنای کاپوپود Calanoid، فراوانی، شاخص تنوع و رسوب سرخ و دریای غالب گونه های غالب نشان می دهد که جانشین اجتماعی واضح از قفسه به آب های دریایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Imperceptibly the yellow balloon and the yellow copepod mingle with the music in my mind, the balloon representing the globe on which copepods play such a prominent ecological role.
[ترجمه ترگمان]بالون زرد و the زرد با موسیقی در ذهن من مخلوط می‌شوند، بالون نشانگر کره زمین است که در آن copepods نقش اکولوژیکی مهمی ایفا می‌کند
[ترجمه گوگل]به طور غیر قابل تصور، بالون زرد و کاپ اپود زرد با موسیقی در ذهن من، بادکنک نشان دهنده جهان که در آن copepods بازی چنین نقش برجسته زیست محیطی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The species of cladoceran and copepod in Shiquan River are fewer. From the specimens we observed 5 families 8 genus 18 species of cladoceran and the dominant species are A.
[ترجمه ترگمان ...

copepod را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی copepod
کلمه : copepod
املای فارسی : کپپد
اشتباه تایپی : زخحثحخی
عکس copepod : در گوگل

آیا معنی copepod مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )