برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1227 100 1

cosecant

/koʊˈsiːkənt/ /ˈkəʊˈsiːkənt/

(مثلثات) کسکانت، قطر ظل تمام، قاطع تمام، همبر

بررسی کلمه cosecant

اسم ( noun )
• : تعریف: in trigonometry, the secant of the complement or the reciprocal of the sine of a given angle or arc.

واژه cosecant در جمله های نمونه

1. hyperbolic cosecant
کسکانت هذلولی گون

2. The value, y, of the inverse function to cosecant at argument x.
[ترجمه ترگمان]مقدار، y تابع معکوس تابع cosecant در آرگومان x است
[ترجمه گوگل]ارزش، y، از تابع معکوس به cosecant در استدلال x
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cosecant Beam Generation Program for computing Phase distribution function and Radiation pattern.
[ترجمه ترگمان]برنامه نسل تیر پرتو برای محاسبه تابع توزیع فاز و الگوی پراکنش
[ترجمه گوگل]برنامه تولید نسل Beam Cosecant برای محاسبه عملکرد توزیع فاز و الگوی تابش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The inspection method of cosecant beam antenna is discussed in depth in this paper.
[ترجمه ترگمان]روش بازرسی آنتن‌های پرتو cosecant در عمق این مقاله مورد بحث قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]روش بازرسی آنتن آنالایزر کاوش در عمق این مقاله مورد بحث است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The results of flat-top wave beam and cosecant square wave beam, which are gained using this method, are fairly ...

معنی cosecant در دیکشنری تخصصی

cosecant
[ریاضیات] کسکانت
[برق و الکترونیک] آنتن کسکانت آنتنی که دامنه ی باریکه ی آن متناسب با کسکانت زاویه ی افت نسبت به افق تغییر می کند .
[ریاضیات] تابع کسکانت
[ریاضیات] عکس (معکوس) کسکانت
[برق و الکترونیک] الگوی کسکانت مربع نوعی الگوی تابش آنتن رادار زمینی که در هر قطاع آن اجسام نزدیک نسبت به اجسام دورتر انرژ ی کمتری دریافت می کنند . در این حالت شدت میدان با مربع کسکانت زاویه ی ارتفاع تغییر می کند . برای ایجاد این الگو می توان قسمت بالایی بازتابنده ی سهوی را به طرف بالا خم کرد به کمک این الگوی تابشی می توان سیگنالهای پژواک تقریباً یکسانی را از اجسام هم ارتفاع ولی با فاصله از هم دریافت کرد . همچنین این الگو در آنتهای رادار هوایی می تواند میدان الکتریکی یکنواختی را در امتداد سطح زمین تولید کند .
[ریاضیات] آرک کسکانت
[ریاضیات] کسکانت هذلولی گون

معنی کلمه cosecant به انگلیسی

cosecant
• ratio of two sides of a triangle (trigonometry)

cosecant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیدرضا معروضی
تابع مثلثاتی
معادل پیشنهادی = واسایه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cosecant
کلمه : cosecant
املای فارسی : کسکنت
اشتباه تایپی : زخسثزشدف
عکس cosecant : در گوگل

آیا معنی cosecant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )