برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

cosmonaut

/ˈkɒzməˌnɒt/ /ˈkɒzmənɔːt/

معنی: کیهان نورد
معانی دیگر: (روسیه) فضانورد

بررسی کلمه cosmonaut

اسم ( noun )
• : تعریف: a space traveler or astronaut, esp. one from Russia.

واژه cosmonaut در جمله های نمونه

1. The cosmonauts photographed the rise of the sun in space.
[ترجمه ترگمان]فضانوردان از طلوع خورشید در فضا عکس گرفتند
[ترجمه گوگل]فضانوردان فضای خورشید را در فضا مشاهده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A letter signed by former cosmonauts and rocket scientists and 000 Muscovites has been handed to Putin.
[ترجمه ترگمان]نامه‌ای که توسط فضانوردان سابق و scientists روسی به امضا رسید، به پوتین تحویل داده شد
[ترجمه گوگل]نامه ای که توسط فضانوردان سابق و دانشمندان راکتی و 000 مسکو به امضا رسید به پوتین تحویل داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. On other flights, Soviet cosmonauts could work only about four hours a day.
[ترجمه ترگمان]در پروازهای دیگر، فضانوردان شوروی توانستند فقط حدود چهار ساعت در روز کار کنند
[ترجمه گوگل]پرواز های دیگر، فضانوردان شوروی می توانند فقط حدود چهار ساعت در روز کار کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cosmonaut Yuri Gagarin was the first man to orbit the Earth.
[ترجمه ترگمان]یوری گاگارین اولین کسی بود که به دور زمی ...

مترادف cosmonaut

کیهان نورد (اسم)
cosmonaut

معنی کلمه cosmonaut به انگلیسی

cosmonaut
• astronaut
• a cosmonaut is an astronaut from the commonwealth of independent states.
russian cosmonaut
• russian astronaut
soviet cosmonaut
• astronaut from the soviet union, space traveler from the soviet union

cosmonaut را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zhovan
کیهان نورد-فضانورد.
رئیس علی دلواری
فضانورد روسی (فضانورد اتحاد جماهیر شوروی)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
an astronaut from the former Soviet Union
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
an astronaut of the Soviet or Russian space program
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
an astronaut in the Russian space programme
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
an astronaut (= a person who travels into space) from Russia

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cosmonaut
کلمه : cosmonaut
املای فارسی : کسمنوت
اشتباه تایپی : زخسئخدشعف
عکس cosmonaut : در گوگل

آیا معنی cosmonaut مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )