برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1317 100 1

count in


(جزو دسته یا برای فعالیتی) پذیرفتن

واژه count in در جمله های نمونه

1. See how many plates we have, but don't count in the cracked ones.
[ترجمه ترگمان]ببین چند تا بشقاب داریم
[ترجمه گوگل]ببینید که تعداد صفحات ما چقدر است، اما در مورد ترک خورده حساب نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The final count in last month's referendum showed 5 7 per cent in favour.
[ترجمه ترگمان]شمارش نهایی در رفراندوم ماه گذشته ۵ درصد به نفع خود را نشان داد
[ترجمه گوگل]شمارش نهایی در رفراندوم ماه گذشته نشان می دهد که 7/7 درصد به نفع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Neither the farmers nor their animals count in the calculus of free trade.
[ترجمه ترگمان]نه کشاورزان و نه حیوانات آن‌ها در حساب معاملات آزاد حساب نمی‌کنند
[ترجمه گوگل]نه کشاورزان و نه حیوانات آنها در حسابداری تجارت آزاد شمارش نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When the platelet count in your blood drops too low, your blood does not clot as well as usual.
[ترجمه ترگمان]وقتی تعداد پلاکت‌های خون پایین هم کم بشه، خون تو هم مثل همیشه لخته نمی شه
...

count in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossain Adamzad
وارد گروهی کردن
سید محمود حسینی
روی.... حساب کردن،در نظر گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی count in
کلمه : count in
املای فارسی : سونت این
اشتباه تایپی : زخعدف هد
عکس count in : در گوگل

آیا معنی count in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )