برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1328 100 1

countdown

/ˈkaʊntˌdɑːwn/ /ˈkaʊntdaʊn/

معنی: شمارش معکوس، لحظات اخر
معانی دیگر: وارو شمار (شمارش اعداد به طور معکوس مثلا از صد تا صفر برای نشان دادن زمانی که به لحظه ی پرتاب موشک و غیره باقی مانده است)، میزان کردن ساعت

بررسی کلمه countdown

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or procedure of counting in reverse in preparation for some event, such as the firing of a rocket, to occur at "zero".

(2) تعریف: the procedures and performance checks that take place during a countdown.

واژه countdown در جمله های نمونه

1. The countdown to the rocket launch will begin at 00 am.
[ترجمه ترگمان]شمارش معکوس برای پرتاب موشک ساعت ۶ شروع میشه
[ترجمه گوگل]شمارش معکوس برای راه اندازی راکت در ساعت 00:00 آغاز خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The countdown has begun for the launch later today of the American space shuttle.
[ترجمه ترگمان]شمارش معکوس برای شروع امروز شاتل فضایی آمریکا آغاز شده‌است
[ترجمه گوگل]شمارش معکوس برای راه اندازی روز بعد از شاتل فضایی آمریکا آغاز شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The countdown to the Notting Hill Carnival is in its final hours.
[ترجمه ترگمان]شمارش معکوس to هیل Hill در ساعات پایانی خود قرار دارد
[ترجمه گوگل]شمارش معکوس به کارنتو ناتینگ هیل در ساعتهای پایانی خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The countdown to the election has already begun.
[ترجمه A.A] شمارش معکوس برای انتخابات قبلا شروع شده است
...

مترادف countdown

شمارش معکوس (اسم)
countdown
لحظات اخر (اسم)
countdown

معنی countdown در دیکشنری تخصصی

countdown
[برق و الکترونیک] شمارش معکوس 1. روند مرحله به مرحله ی آماده شدن موشک برای پرتاب 2. نسبت پالسهای پرسشگر بدون پاسخ توسط سیستم تراپاسخگر به تعداد کل پالسهای دریافتی
[برق و الکترونیک] شمارش معکوس دو دویی

معنی کلمه countdown به انگلیسی

countdown
• counting in reverse
• a countdown is the counting aloud of numbers in reverse order before something happens.
begin a countdown
• start counting backwards

countdown را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد نیازی
شمارش معکوس
mohammad
شمارش معکوس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی countdown
کلمه : countdown
املای فارسی : کونتدون
اشتباه تایپی : زخعدفیخصد
عکس countdown : در گوگل

آیا معنی countdown مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )