برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

courageous

/kəˈreɪdʒəs/ /kəˈreɪdʒəs/

معنی: دلیر، شجاع، با جرات، مردانه
معانی دیگر: دلاور، گرد، پر دل، یل، پر جرات، متهور، دلاورانه، شجاعانه، تهورآمیز

بررسی کلمه courageous

صفت ( adjective )
مشتقات: courageously (adv.), courageousness (n.)
• : تعریف: characterized by bravery or courage.
مترادف: brave, doughty, gallant, lionhearted, valiant, valorous
متضاد: cowardly, faint, pusillanimous
مشابه: audacious, bold, daring, dashing, fearless, gutsy, heroic, intrepid, mettlesome, nervy, plucky, spirited, spunky, stout, stout-hearted, undaunted

- The experimental planes are tested by courageous pilots.
[ترجمه ترگمان] هواپیماهای آزمایشی توسط خلبانان شجاع مورد آزمایش قرار گرفتند
[ترجمه گوگل] هواپیماهای آزمایشی توسط خلبانان شجاع مورد آزمایش قرار گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It was courageous of her to face the committee with her bold request.
[ترجمه ترگمان] شجاع بود که با این درخواست جسورانه با کمیته مقابله کند
[ترجمه گوگل] او شجاع بود که با درخواست دروغینش به کمیته روبرو شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه courageous در جمله های نمونه

1. the workers' courageous stand against the threats of government officials
استواری تهورآمیز کارگران در مقابل تهدیدهای مقامات دولتی

2. they say my grandfather was a courageous man
می‌گویند پدربزرگم مرد دلاوری بود.

3. those soldiers were a devoted and courageous bunch
آن سربازان گروهی از خود گذشته و شجاع بودند.

4. A courageous foe is better than a cowardly friend.
[ترجمه ترگمان]یک دشمن شجاع بهتر از یک دوست ترسو است
[ترجمه گوگل]دشمن شجاع بهتر از یک دوست بدبخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This courageous and subversive movie has attracted widespread critical support.
[ترجمه ترگمان]این فیلم با شهامت و subversive حمایت بسیار زیادی را به خود جلب کرده‌است
[ترجمه گوگل]این فیلم شجاعانه و ویرانگر، پشتیبانی انتقادی فراوانی را به خود جلب کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Good fortune favors the brave and courageous.
[ترجمه Diana] خوشبختی رشادت و شجاعت به همراه دارد.
...

مترادف courageous

دلیر (صفت)
adventurous , brave , courageous , plucky , gallant , bold , chivalric , hardy , intrepid , valorous , doughty , stout-hearted , lion-hearted , manful , pushing
شجاع (صفت)
brave , courageous , gallant , stark , intrepid , valorous , valiant , manful
با جرات (صفت)
brave , courageous , intrepid , gamy , great-hearted
مردانه (صفت)
courageous , manly , male , masculine , virile , mannish , manful

معنی کلمه courageous به انگلیسی

courageous
• brave, fearless, full of courage
• someone who is courageous shows courage.
courageous act
• brave deed, act which required bravery
courageous decision
• decision which requires bravery (because it is risky, unpopular, etc.)

courageous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغرامیری
شجاع
...
باشهامت ، باجرأت
ميثم عظيمي
شجاع
If you are courageous, you should change my mind
اگه شهامت مرد عاشق بودن داری نظرمو تغییر دهید
tinabailari
having or showing courage , very brave
داشتن یا نشون دادن دلیری ، خیلی شجاع
he made a courageous decision
A
شجاع ، با شهامت ، با جرات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی courageous
کلمه : courageous
املای فارسی : کورگئووس
اشتباه تایپی : زخعقشلثخعس
عکس courageous : در گوگل

آیا معنی courageous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )