برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

coursework

/ˈkɔːrswɜːrk/ /ˈkɔːrswɜːrk/

واژه coursework در جمله های نمونه

1. In borderline cases, the student's coursework is considered, as well as exam grades.
[ترجمه ترگمان]در موارد مرزی، coursework دانش‌آموز به عنوان نمرات امتحانی در نظر گرفته می‌شود
[ترجمه گوگل]در موارد مرزی، کارهای دانشجویی در نظر گرفته شده است، و همچنین نمرات امتحان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Coursework accounts for 40% of the final marks.
[ترجمه ترگمان]coursework ۴۰ % از علائم نهایی را گزارش می‌کند
[ترجمه گوگل]40٪ از نمرات نهایی حسابداری مربوط به حسابداری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As a general rule most students finish their coursework by the end of May.
[ترجمه ترگمان]به عنوان یک قانون عمومی اکثر دانش آموزان تا پایان ماه مه coursework خود را به پایان می‌رسانند
[ترجمه گوگل]به عنوان یک قاعده کلی، اکثر دانش آموزان پایان کار خود را در پایان ماه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Coursework is taken into account as well as exam results.
[ترجمه ترگمان]coursework نیز به عنوان نتایج آزمون در نظر گرفته می‌شود
...

معنی کلمه coursework به انگلیسی

coursework
• classwork, assignments required for a course

coursework را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
کار عملی (که بخشی از نمره نهایی درس را تشکیل می دهد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی coursework مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )