برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1281 100 1

cover up


1- کاملا پوشاندن، (در چیزی) پیچیدن 2- نهان کردن، (جنایت یا فساد و غیره را) سرپوش گذاشتن، افشا نکردن 3- نهان سازی

بررسی کلمه cover up

اسم ( noun )
حالات: cover-ups, coverups
• : تعریف: an action or scheme to conceal something, esp. a misdeed or scandal.

واژه cover up در جمله های نمونه

1. It's cold and you should cover up warmly.
[ترجمه mohamadda333] هوا سرد و تا باید خودت به گرمی بپوشونی منظور با لباس گرم خودت بپوشونی
|
[ترجمه ترگمان]هوا سرده و تو باید به گرمی سرپوش بذاری
[ترجمه گوگل]این سرد است و شما باید گرما را پوشش دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The company tried to cover up its employment of illegal immigrants.
[ترجمه ترگمان]این شرکت تلاش کرد تا استخدام مهاجران غیرقانونی را پوشش دهد
[ترجمه گوگل]این شرکت تلاش کرد تا استخدام مهاجران غیر قانونی را پوشش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She used dried leaves and twigs to cover up the hole.
[ترجمه ترگمان]او از برگ‌های خشک و شاخه‌های خشک استفاده می‌کرد تا سوراخ را بپوشاند
[ترجمه گوگل]او از برگ های خشک و شاخه ها برای پوشش سوراخ استفاده می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی cover up در دیکشنری تخصصی

cover up
[حقوق] سرپوش نهادن، پنهان کردن، مخفی کردن، پنهانکاری

معنی کلمه cover up به انگلیسی

cover up
• conceal the truth; hide from view, hide from knowledge
• disguise, shield, cover for, blur; hide, conceal; cover something completely
• act of assisting a wrongdoer to hide what he has done; act of covering over or covering up; loose article of clothing that is often worn over a bathing suit; skin-colored makeup that is applied to cover up a blemish (especially on the face)
• a cover-up is an attempt to hide a crime or mistake.
cover up for
• shelter, protect

cover up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کوثر
سرپوش گذاشتن_مخفی کردن
مهدی صباغ
مخفی کردن چیزی به منظور دیده نشدن آن
مهسا
to put clothes, blankets etc over yourself in order to protect or hide your body, or to keep yourself warm

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cover up
کلمه : cover up
املای فارسی : کاور آاپ
اشتباه تایپی : زخرثق عح
عکس cover up : در گوگل

آیا معنی cover up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )