برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1330 100 1

creche


(noun) صحنه‌ی زایش مسیح (معمولا: چند شبان و مجوسی و آخوری که حضرت عیسی به صورت نوزاد در آن قرار دارد) (noun) یتیم خانه، خانه‌ی کودکان سر راهی (noun) (انگلیس) مهد کودک

واژه creche در جمله های نمونه

1. Does your employer provide a creche?
[ترجمه مسعود مهماندوست] آیا کارفرمای شما محل نگهداری کودکان ارائه می کند؟
|
[ترجمه ترگمان]آیا کارفرمای شما یک creche ارائه می‌کند؟
[ترجمه گوگل]آیا کارفرمای شما یک کابینت ارائه می دهد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The creche is a useful facility for working parents.
[ترجمه ترگمان]The تسهیلات مفیدی برای والدین شاغل است
[ترجمه گوگل]خزانه یک ابزار مفید برای کار والدین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Both the courses and the creche were very constructive.
[ترجمه ترگمان]هر دوی این دوره‌ها و the بسیار سازنده بودند
[ترجمه گوگل]هر دو دوره و کراچی بسیار سازنده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. By the time I passed the old creche again it was getting darker and the insects were ou ...

معنی کلمه creche به انگلیسی

creche
• day care center (for small children); display depicting the birth of jesus at bethlehem (usually in churches during christmastime), nativity scene

creche را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
شیرخوارگاه، مکانی از نوزادان در تایم کاری والدین مراقبت میکنن( بریتیش)
Day care center (امریکن)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی creche
کلمه : creche
املای فارسی : کرچ
اشتباه تایپی : زقثزاث
عکس creche : در گوگل

آیا معنی creche مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )