برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
creep - up - on

creep up on

بررسی کلمه creep up on

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to silently approach from behind or in such as way as to surprise.

- The murderer crept up on his victim.
[ترجمه ترگمان] قاتل روی قربانی خودش کشیده شده‌بو
[ترجمه گوگل] قاتل بر روی قربانی خود فرو ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Don't creep up on me when I'm working; you scared me!
[ترجمه ترگمان] وقتی کار می‌کنم به من نزدیک نشو؛ مرا ترسوندی!
[ترجمه گوگل] هنگامی که من کار می کنم، به من ختم نمی شود؛ تو مرا ترساندی!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Christmas time crept up on me this year; I haven't bought any presents yet.
[ترجمه ترگمان] امسال کریسمس خیلی طول کشید؛ من هنوز هیچ هدیه نخریده بودم
[ترجمه گوگل] زمان کریسمس در این سال به من رسیده؛ من هیچ هدیه ای نگرفته ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

creep up on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
غافلگیر کردن
علیرضا بهرامی
آسه آسه به کسی نزدیک شدن
نيلوفر
بصورت زیرکانه غافلگیر کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی creep up on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )