برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

creole

/ˈkriːoʊl/ /ˈkriːəʊl/

معنی: دارای نژاد مخلوط

بررسی کلمه creole

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person of European descent, esp. French or Spanish, born in Central or South America, the West Indies, or the United States Gulf region.

(2) تعریف: a person of mixed European and African ancestry.

(3) تعریف: the dialect spoken by these persons. (Cf. Cajun.)

(4) تعریف: (l.c.) a mixed language developed when two groups having different languages, after an extensive period of time and interaction, combine the vocabulary, grammar, and usage of the two languages into a third dialect in which one of the first is usu. dominant.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: (sometimes l.c.) of or relating to a Creole or Creoles.

(2) تعریف: (l.c.) prepared with tomatoes, peppers, and seasonings, as a sauce or dish.

واژه creole در جمله های نمونه

1. creole sauce
سس کریول

2. She begins speaking in the Creole of Haiti.
[ترجمه ترگمان]او شروع به صحبت در جزیره Haiti می‌کند
[ترجمه گوگل]او شروع به صحبت در Creole هائیتی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Creole language is really various dialects arranged on a continuum.
[ترجمه ترگمان]زبان کریول در واقع گویش متفاوتی است که بر روی یک زنجیره قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]زبان کریول واقعا گویش های مختلفی است که در یک پیوستار مرتب شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The new President delivered his inaugural address in Creole.
[ترجمه ترگمان]رئیس‌جمهور جدید اولین سخنرانی خود را در کریول
[ترجمه گوگل]رئیس جمهور جدید، سخنرانی افتتاحیه خود را در کریول ارائه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It helps to know French and Creole if you want to understand some of the lyrics.
[ترجمه ترگمان]اگر می‌خواهید برخی از این اشعار را درک کنید، به فرانسه و کریول کمک می‌کند
...

مترادف creole

دارای نژاد مخلوط (صفت)
creole

معنی کلمه creole به انگلیسی

creole
• west indian of european descent; person from the southern u.s. or caribbean who is descended from french settlers
• pidgin french language spoken primarily by people of african heritage
• of or pertaining to a creole or the creole language
• language that is a mixture of a few separate languages and was formed as a result of contact between cultures
• of or pertaining to a creole language; made with a tomato-based spicy sauce with peppers and onions
• a creole is a language that has developed from a mixture of different languages and has become the main language in a particular place; compare pidgin.
• a creole is also a person descended from the europeans who first colonized the west indies or the southern united states of america.
• a creole is also a person of mixed african and european race, who lives in the west indies and speaks a creole language.
• you can also use creole to refer to the traditions, culture, art, and so on, that belong to west indian creoles.
creole incident
• (1841-1842) incident that began with a slave rebellion and hijacking of the u.s. brig creole to the bahamas and the subsequent attempt by the united states to reclaim the slaves

creole را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
زبان مخلوط
میلاد علی پور
وقتی زبان پیجین از حالت اختصاصی اش(مثلا برای تجارت یا مذهب) خارج می شود و برای عموم مردم بعنوان زبان اصلی ارتباطی در می آید به آن کریول گفته می شود. مراجعه شود به pidgin

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی creole
کلمه : creole
املای فارسی : کرئول
اشتباه تایپی : زقثخمث
عکس creole : در گوگل

آیا معنی creole مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )