برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cross national

cross national را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باسم موالی زاده
بین الدولی
mstz.ir
چند ملتی: امری یا چیزی که مربوط به دو یا چند ملت باشد.

cross-national: of or relating to two or more nations

فراملی = transnational
بین المللی = international
چند ملیتی = multinational
mstz.ir
بین ملتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cross national مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )