برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

curricular

/kəˈrɪkjələr/ /kəˈrɪkjələ/

معنی: مربوط به برنامه تحصیلی

واژه curricular در جمله های نمونه

1. She's involved in many extra - curricular activities, such as music, sport and drama.
[ترجمه ترگمان]او در بسیاری از فعالیت‌های فوق‌برنامه مانند موسیقی، ورزش و نمایش دست دارد
[ترجمه گوگل]او در فعالیت های فوق العاده برنامه درسی مانند موسیقی، ورزش و نمایش درگیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is probably no curricular subject that creates as much anxiety for parents as writing, and this is no surprise.
[ترجمه وفا] احتمالا هیچ موضوعی در برنامه آموزشی وجود ندارد که به اندازه انشا برای والدین ایجاد اضطراب کند و این تعجبی ندارد
|
[ترجمه ترگمان]احتمالا هیچ سوژه curricular وجود ندارد که به اندازه نوشتن، اضطراب و اضطراب زیادی را برای والدین ایجاد کند، و این جای تعجب نیست
[ترجمه گوگل]احتمالا هیچ موضوعی در برنامه آموزشی وجود ندارد که باعث ایجاد اضطراب والدین به عنوان نوشتار می شود و این تعجبی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But curricular and assessment arrangements should aim to raise expectations and to help to narrow the gap wherever possible.
...

مترادف curricular

مربوط به برنامه تحصیلی (صفت)
curricular

معنی کلمه curricular به انگلیسی

curricular
• pertaining to a curriculum (study program and courses offered by a school)
extra curricular
• extra-curricular activities are activities for students that are not part of their course; a formal word.

curricular را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
of or relating to an academic course of study

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی curricular
کلمه : curricular
املای فارسی : کورریکولر
اشتباه تایپی : زعققهزعمشق
عکس curricular : در گوگل

آیا معنی curricular مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )