برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1182 100 1

cutting board

واژه cutting board در جمله های نمونه

1. Place it rounded side up on the cutting board.
[ترجمه ترگمان]آن را بر روی تخته برش قرار دهید
[ترجمه گوگل]آن را در کنار تخته برش بگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Turn the rice out on to a cutting board.
[ترجمه ترگمان] برنج رو از روی تخته برش گردون
[ترجمه گوگل]برنج را بر روی یک تخته بریزید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Place ball of dough on cutting board and knead 12 times.
[ترجمه ترگمان]توپ خمیر را بر روی تخته برش و knead ۱۲ بار قرار دهید
[ترجمه گوگل]توپ را روی خم شدن روی میز بریزید و 12 بار بشویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Put the carrot on a cutting board and cut the carrot in half lengthwise.
[ترجمه ترگمان]هویج رو بذار روی تخته برش و هویج رو نصف طول ببر
[ترجمه گوگل]هویج را در یک تخته برش قرار دهید و هویج را به نصف طول بریزید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه cutting board به انگلیسی

cutting board
• chopping board, plastic or wooden board on which meats and vegetables can be cut

cutting board را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرشته
تخته اشپزخانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cutting board مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )