برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1282 100 1

cutting

/ˈkətɪŋ/ /ˈkʌtɪŋ/

معنی: قطع، برش، قلمه گیاه، قلمه زنی، برش روزنامه، برنده
معانی دیگر: (سخن) نیش دار، برا، پرکنایه، طعنه آمیز، (سرما) سخت، سوزدار، بریدن، برینش، (قطعه ی بریده شده) لخت، وابره، تکه، تخته، (روزنامه و مجله) بریده، بریده ی جراید، (انگلیس) کنده کاری (برای عبور جاده یا راه آهن از میان تپه یا جاهای بلند)، راه خاکبرداری شده، (کشاورزی و گلکاری) قلمه، مقطع

بررسی کلمه cutting

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of one that cuts.
مترادف: cut
مشابه: carving, chopping, clip, clipping, division, laceration, slashing, slicing, trimming

(2) تعریف: something that has been cut from something else, such as a piece cut from a plant for propagation.
مشابه: clip, clipping, cut, graft, piece, slice, slip, snip, trimming
صفت ( adjective )
مشتقات: cuttingly (adv.)
(1) تعریف: penetrating, as by a blow with a sharp instrument.
مترادف: penetrating
مشابه: biting, pungent, sharp, stabbing, stinging

(2) تعریف: uncomfortably piercing or chilling.
مترادف: piercing
متضاد: balmy, warm
مشابه: biting, bitter, chill, chilly, cold, freezing, frigid, numbing, penetrating, raw, sharp

- a cutting winter breeze
[ترجمه ترگمان] نسیم خنکی می‌وزید
[ترجمه گوگل] یک نسیم برش زمستانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: intended to insult or hurt someone's feelings.
مترادف: biting, caustic, malicious, sharp, stinging
مشابه: acid, acrid, crushing, harsh, incisive, insulting, mordant, scalding, scathing, spiteful, tart, vicious
...

واژه cutting در جمله های نمونه

1. cutting cardboard will blunt the edge of this knife
بریدن مقوا لبه‌ی این چاقو را کند می‌کند.

2. cutting the music deadened the party
قطع موسیقی مهمانی را بی‌روح و مرده کرد.

3. cutting words
حرف‌های نیش‌دار

4. a cutting wind
باد سوزدار

5. the baby is cutting teeth
بچه دارد دندان در می‌آورد.

6. he doctored the play by cutting out the unnecessary scenes
او با حذف بخش‌های غیرضروری نمایشنامه را اصلاح کرد.

7. regeneration of a plant after a cutting
باز رویش گیاه پس از زدن شاخه‌ی آن

8. the stock of a plane in which the cutting blade is inserted
بدنه‌ی رنده‌ی نجاری که تیغه‌ی برنده در آن جاسازی شده است.

9. Management is looking at ways of cutting costs.
[ترجمه ترگمان]مدیریت به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها است
[ترجمه گوگل]مدیریت به دنبال راه های کاهش هزینه ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Her scene ended up on the cutting room floor.
[ترجمه ترگم ...

مترادف cutting

قطع (اسم)
cut , ablation , cutting , format , outage , disconnection , abscission , rupture , dissection , slack , dismemberment , positivism , concision , disruption , excision , resection , scissors , severance , tearing off
برش (اسم)
cut , cutting , abscission , incision , section , slice , dissection , mammock , borsch , borscht , broach , slash , clip , concision , scissoring , truncation , slicing , hack , excision , resection , snip , snipping
قلمه گیاه (اسم)
cutting
قلمه زنی (اسم)
cutting , transplantation
برش روزنامه (اسم)
cutting
برنده (صفت)
cutting , winning , incisive , conductive , trenchant , deferent , dissolvent

معنی عبارات مرتبط با cutting به فارسی

پیشرو، پیشگام، مطابق آخرین روش های علمی، لبه ی بران، هرچیز موثر یا اصلی، هرچیز موثر یا اصلی پیشرو، مطابق آخرین روشهای علمی cutting edge technology تکنولوژی پیشرفته
علوم مهندسى : برش کارى
علوم مهندسى : جوش برى
بریده جراید

معنی cutting در دیکشنری تخصصی

[سینما] برش - تدوین - قطع و وصل تصاویر - مونتاژ
[عمران و معماری] برش - خاکبرداری - خرده سنگ حفاری
[نساجی] تراش سطح پارچه ( فاستونی ) - برش - تراش دادن پارچه - ماشین تراش
[خاک شناسی] برش
[آمار] بُرش
[سینما] تیغه بندان - تیغه قطع کننده نور
[نفت] نمونه گیر
[سینما] فیلمنامه نهایی [براساس نسخه نهایی فیلم ]
[سینما] کپی کار - نسخه مونتاژ - نسخه برش
[پلیمر] وسیله برش
[عمران و معماری] انتهای برش - لبه برنده
[ریاضیات] لبه ی برش، لبه ی برنده، لبه ی تیغه
[عمران و معماری] ماله قطع کننده
[خودرو] روغن برش و تراش
[نساجی] ماشین مو گیری - ماشین تراش پارچه - ماشین برش
[زمین شناسی] یک ماشین که معمولا در زغال به کار می رود و یک شکافcm15-10 ایجاد می کند . شکاف به اتاق برای گسترش زغال شکسته شده کمک می کند
...

معنی کلمه cutting به انگلیسی

cutting
• act of cutting; something cut off; small piece cut from a plant; piece cut from a newspaper
• sharp, caustic
• a cutting is a piece of writing cut from a newspaper or magazine.
• a cutting is also a piece of stalk that you cut from a plant and use to grow a new plant.
• a cutting remark is unkind and likely to hurt someone's feelings.
cutting back on their program
• lessening the scope of their project, reducing the budget of their project
cutting board
• chopping board, plastic or wooden board on which meats and vegetables can be cut
cutting down
• reduction, lessening; cutting off
cutting down on expenses
• curtailing expenditures/spending
cutting edge
• forefront, place of greatest activity
• modern, updated, on the forefront of technology
• the cutting edge of something is the part of it which is most likely to change things or have a particular effect.
• if you are at the cutting edge of something, you are involved in its most recent developments.
cutting flame
• flame of a blowtorch used for cutting metals
cutting in two
• cut into two separate pieces
cutting off
• amputation, beheading, cutting down; disconnection, stopping, ceasing, severing
cutting open
• opening up with a sharp tool
cutting out
• surgical removal of part or tissue of the body, ablation of body tissue or part
cutting room
• (movie business) movie editing room, room where movies or tapes are edited ...

cutting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

reza
قطع کردن، بریدن
مرجان میری لواسانی
فایق شدن بر چیزی
hassan
برش دادن
دانیال
چیدن چمن
بهناز همتی - مترجم
برکنار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cutting
کلمه : cutting
املای فارسی : کاتینگ
اشتباه تایپی : زعففهدل
عکس cutting : در گوگل

آیا معنی cutting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )