برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

Darwinian

واژه Darwinian در جمله های نمونه

1. Chance is a minor ingredient in the Darwinian recipe, but the most important ingredient is cumulative selection which is quintessentially nonrandom.
[ترجمه ترگمان]تصادف یک جز اصلی در دستورالعمل داروین است، اما مهم‌ترین جز انتخاب تجمعی است که quintessentially nonrandom است
[ترجمه گوگل]احتمال یک عنصر جزئی در دستور غذای داروین است، اما مهمترین عنصر، انتخاب تجمعی است که به طور غیرمستقیم غیرمستقیم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is thoroughly Darwinian in its stress on the paramount importance of biotic interactions.
[ترجمه ترگمان]این موضوع کاملا در تاکید خود بر اهمیت بسیار مهم تعاملات زیستی در نظر گرفته شده‌است
[ترجمه گوگل]این به طور کامل دارویان در استرس خود را بر اهمیت بسیار زیادی از تعاملات زیستی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even though Darwinian evolution is represented as a competitive process, the outcome has often been that animals ended up working with each other.
[ترجمه ترگمان]اگرچه تکامل داروینی به عنوان یک فرآیند رقابتی نمایش داده می‌شود، نتیجه اغلب این بوده‌است که حیوانات با یکدیگر کار می‌کنند
[ترجمه گوگل]گرچه تکامل داروین به عنوان یک فرآیند رقابتی نمایش داده می شود، نتیجه اغلب آن است که حیوانات با هم کار می کنند
[ترجمه شما] ت ...

معنی کلمه Darwinian به انگلیسی

darwinian
• follower of darwinism (theory of evolution by natural selection developed by charles darwin)
• of or pertaining to darwin and his theories (british naturalist and author)
darwinian theory
• darwinism, theory of natural selection which was developed by charles darwin

Darwinian را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
داروینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Darwinian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )