برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1324 100 1

Decreasing

/dɪˈkriːsɪŋ/ /dɪˈkriːsɪŋ/

معنی: کاهنده، کاهشی

واژه Decreasing در جمله های نمونه

1. This species of bird is decreasing in numbers every year.
[ترجمه ترگمان]این گونه از پرندگان در هر سال در حال کاهش است
[ترجمه گوگل]این گونه از پرنده در هر سال کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Average earnings for unskilled workers are decreasing now.
[ترجمه ترگمان]متوسط درآمد کارگران غیر ماهر در حال حاضر کاهش می‌یابد
[ترجمه گوگل]میانگین درآمد کارگران غیر متخصص در حال کاهش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Population growth is decreasing by 4% each year.
[ترجمه ترگمان]رشد جمعیت در هر سال ۴ درصد کاهش می‌یابد
[ترجمه گوگل]رشد جمعیت در هر سال 4 درصد کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The total forest cover of the earth is decreasing.
[ترجمه ترگمان]کل پوشش جنگلی زمین در حال کاهش است
[ترجمه گوگل]کل پوشش جنگل زمین کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Decreasing

کاهنده (صفت)
subtractive , ablative , decreasing , regressive , decrescent , depreciatory , flagging
کاهشی (صفت)
subtractive , decreasing

معنی عبارات مرتبط با Decreasing به فارسی

معنی Decreasing در دیکشنری تخصصی

decreasing
[ریاضیات] نزولی، کاهشی، کاهنده
[ریاضیات] صنعت با هزینه های نزولی
[ریاضیات] تفاضل های منقسم نزولی
[ریاضیات] میزان شکست کاهنده
[ریاضیات] تابع نزولی، تابع کاهشی
[آمار] تابع کاهشی
[ریاضیات] تابع یک متغیره ی نزولی
[ریاضیات] نگاشت کاهشی، نگاشت نزولی
[ریاضیات] نرخ نهایی جانشینی نزولی
[حسابداری] نسبت نزولی
[ریاضیات] دنباله ی نزولی
[ریاضیات] به طور نمایی نزولی
[ریاضیات] صعودی، نزولی یکنواخت
[برق و الکترونیک] کاهشی یکنوا ...

معنی کلمه Decreasing به انگلیسی

decreasing
• lessening; diminishing
• something that is decreasing is growing less in quantity, size, or strength.

Decreasing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
کم شونده
گلی افجه
کاهش دهنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی decreasing
کلمه : decreasing
املای فارسی : دکریسینگ
اشتباه تایپی : یثزقثشسهدل
عکس decreasing : در گوگل

آیا معنی Decreasing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )