برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

Discrepancy

/ˌdɪˈskrepənsi/ /dɪˈskrepənsi/

معنی: اختلاف، تفاوت، عدم توافق
معانی دیگر: ناهم خوانی، تناقض، مغایرت، فرق، ناجوری، ناهمگنی، کیاگنی، دوجوری، مورداختلاف

واژه Discrepancy در جمله های نمونه

1. The discrepancy in their ages seemed not to matter.
[ترجمه یسنا] اختلاف سنی آن ها مهم به نظز نمی رسید.
|
[ترجمه ترگمان]اختلاف سن آن‌ها به نظر مهم نمی‌آمد
[ترجمه گوگل]اختلاف در سن آنها به نظر نمی رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is some discrepancy between the two accounts.
[ترجمه ترگمان]بین دو حساب اختلاف وجود دارد
[ترجمه گوگل]اختلاف بین این دو حساب وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A greater cause for resentment is the discrepancy in pay.
[ترجمه ترگمان]دلیل بزرگ‌تر برای نفرت، تفاوت در پرداخت است
[ترجمه گوگل]علت بیشتر ناراحتی، تفاوت در پرداخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There has always been a / some discrepancy between his public and private image.
...

مترادف Discrepancy

اختلاف (اسم)
friction , quarrel , cross , discord , division , variation , disagreement , difference , schism , schismatism , scissoring , variance , disparity , discrepancy , dissension , versatility , inequality , mean square deviation
تفاوت (اسم)
margin , difference , discrepancy , diversity
عدم توافق (اسم)
objection , discord , disagreement , disaccord , odds , discordance , disparity , discrepancy , disconformity , disharmony , dissension , dissidence , irreconcilability

معنی Discrepancy در دیکشنری تخصصی

discrepancy
[عمران و معماری] ناجوری - اختلاف - مغایرت
[حقوق] اختلاف، عدم مطابقت، مورد اختلاف، مغایرت
[نساجی] نایکنواختی - عدم تطابق
[ریاضیات] تفاوت، اختلاف، فرق، مغایرت

معنی کلمه Discrepancy به انگلیسی

discrepancy
• difference, inconsistency; disagreement, lack of accord
• a discrepancy is a difference between things that ought to be the same.

Discrepancy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علیزاده
Contradiction
باسم موالی زاده
در منطق، و فلسفه: تباین، مباینت
مریم کبریائی
مغایرت
میلاد علی پور
تعارض، تضاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی discrepancy
کلمه : discrepancy
املای فارسی : دیسکرپنکی
اشتباه تایپی : یهسزقثحشدزغ
عکس discrepancy : در گوگل

آیا معنی Discrepancy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )