برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1348 100 1

Discretion

/ˌdɪˈskreʃn̩/ /dɪˈskreʃn̩/

معنی: نظر، رای، احتیاط، بصیرت، صلاحدید، حزم
معانی دیگر: اختیار، قدرت تصمیم گیری، آزادی عمل، (قدیمی) صواب دید، داوری، دقت، پیرانگری، پرواگری، درایت

واژه Discretion در جمله های نمونه

1. discretion is the better part of valor
بهترین بخش شجاعت احتیاط است،آدم دلیر باید محتاط باشد

2. at the discretion of
به صلاحدید،به داوری،به اختیار،به میل

3. use care and discretion in your choice of an assistant!
در گزینش معاون خود دقت و احتیاط به کار ببر.

4. you have been given the discretion to choose your own staff
به شما اختیار داده شده است که کارمندان خود را شخصا انتخاب کنید.

5. the age (or years) of discretion
سن کمال،سنین تجربه و پختگی

6. you can spend the money at your own discretion
شما می‌توانید پول را به صلاحدید خود خرج کنید.

7. it is a matter that i cannot leave to anyone else's discretion
این چیزی است که من نمی‌توانم به داوری کسی دیگری واگذار کنم.

8. The awards are made at the discretion of the committee.
[ترجمه ترگمان]این جوایز به صلاحدید کمیته ساخته می‌شوند
[ترجمه گوگل]جوایز بر عهده کمیته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. When exercising its discretion, the court will have regard to all the circumstances.
...

مترادف Discretion

نظر (اسم)
sight , verdict , view , advice , regard , opinion , look , viewpoint , thought , slant , discretion , observation , gander , esteem , ken , waff
رای (اسم)
dictum , sentence , verdict , judgment , opinion , award , vote , discretion , poll , suffrage
احتیاط (اسم)
reserve , nicety , vigilance , reservation , caution , guard , precaution , prudence , discretion , forethought , circumspection
بصیرت (اسم)
knowledge , intuition , insight , vision , foresight , discernment , discretion , clairvoyance , ken
صلاحدید (اسم)
government , discretion
حزم (اسم)
precaution , prudence , discretion

معنی عبارات مرتبط با Discretion به فارسی

بهترین بخش شجاعت احتیاط است، آدم دلیر باید محتاط باشد
سن کمال، سنین تجربه و پختگی

معنی Discretion در دیکشنری تخصصی

discretion
[فوتبال] تشخیص-صلاحدید
[حقوق] صلاحدید، صوابدید، تشخیص، تدبیر
[ریاضیات] احتیاط، رعایت
[حقوق] سن تمیز
[حقوق] صلاحدید، صوابدید، تشخیص یا اختیار قضایی

معنی کلمه Discretion به انگلیسی

discretion
• caution, wisdom, careful judgment
• discretion is the quality of not causing embarrassment or difficulties when dealing with secret or private matters.
• discretion is also the ability to judge a situation and to take suitable decisions or actions.
• if a decision is at the discretion of someone in authority, it depends on them and not on a fixed rule.
discretion is the better part of valor
• one should be courageous but not foolish
absolute discretion
• complete prudence
act with discretion
• act with caution, act in a discrete manner
administrative discretion
• consideration made by a managing authority, decision by an authority
at his discretion
• according to his judgment, by his choosing
at one's discretion
• according to one's own judgment, according to what one thinks is best
exercised discretion
• exhibited tact, showed prudence, exercised caution
judicial discretion
• judge's assessment, freedom of decision by a judge

Discretion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
به صلاحدید و اختیار
علیشاهی
i'll leave it to your discretion
اختیارش با خودت
سعید ترابی
1. اختیار، تصمیم
2. احتیاط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی discretion
کلمه : discretion
املای فارسی : دیسکرتین
اشتباه تایپی : یهسزقثفهخد
عکس discretion : در گوگل

آیا معنی Discretion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )