برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1316 100 1

Disrepute

/ˌdɪsrəˈpjuːt/ /ˌdɪsrɪˈpjuːt/

معنی: رسوایی، بد نامی، بیابرویی، بی احترامی
معانی دیگر: ننگ، سو شهرت، آبروریزی، بی اعتباری، از چشم افتادگی

واژه Disrepute در جمله های نمونه

1. fall into disrepute
دچار بدنامی و رسوایی شدن،بی‌اعتبار شدن

2. The old system had fallen into disrepute.
[ترجمه ترگمان]سیستم قدیمی به خطر افتاده بود
[ترجمه گوگل]سیستم قدیمی به اختلال رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The legal profession has fallen into disrepute.
[ترجمه ترگمان]حرفه حقوقی بدنام شده‌است
[ترجمه گوگل]حرفه ی حقوقی از بین رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Such people bring our profession into disrepute.
[ترجمه ترگمان]این مردم حرفه ما را بدنام می‌کنند
[ترجمه گوگل]چنین افرادی حرفه ما را به بی رحمی می اندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This theory fell into disrepute in the fifties.
[ترجمه ترگمان]این نظریه در دههی پنجاه فرو ریخت
[ترجمه گوگل]این تئوری در دهه پنجاه ناسازگار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Disrepute

رسوایی (اسم)
ignominy , scandal , reproach , dishonor , disgrace , infamy , blatancy , flagrance , flagrancy , notoriety , calumny , disrepute , opprobrium , odium
بد نامی (اسم)
ignominy , infamy , notoriety , blot , calumny , depravation , discredit , disrepute , odium , unpopularity
بیابرویی (اسم)
disgrace , disrepute
بی احترامی (اسم)
disparagement , insolence , disrespect , disrepute

معنی عبارات مرتبط با Disrepute به فارسی

دچار بدنامی و رسوایی شدن، بی اعتبار شدن

معنی کلمه Disrepute به انگلیسی

disrepute
• low regard, disfavor
• if something is brought into disrepute or falls into disrepute, it loses its good reputation; a formal expression.
bring oneself into disrepute
• disgrace oneself, destroy one's own reputation

Disrepute را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
Fall into disrepute=بدنام شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی disrepute
کلمه : disrepute
املای فارسی : دیسرپوت
اشتباه تایپی : یهسقثحعفث
عکس disrepute : در گوگل

آیا معنی Disrepute مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )