برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

Diverse

/daɪˈvɜːrs/ /daɪˈvɜːs/

معنی: مختلف، متنوع، گوناگون
معانی دیگر: دگرسان، ناهمگون، متفاوت، غیرمشابه، ناهم سان، جور واجور، متغیر، متمایز

واژه Diverse در جمله های نمونه

1. a man of diverse interests
مردی دارای علایق گوناگون

2. an insurance company's diverse wares
خدمات گوناگون یک شرکت بیمه

3. a nation of such diverse racial origins
ملتی دارای ریشه‌های نژادی چنان متفاوت

4. a number of different groups with diverse languages and cultures
چند گروه جدا با زبان و فرهنگ متنوع

5. our party is an umbrella for diverse political groups
حزب ما چتری است که گروه‌های سیاسی مختلف را در برمی‌گیرد.

6. The opinions of the two factions are diverse.
[ترجمه ترگمان]نظرات این دو جناح گوناگون است
[ترجمه گوگل]نظرات دو جناح متنوع هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Work well with a multi-cultural and diverse work force.
[ترجمه ترگمان]به خوبی با یک نیروی کار چند فرهنگی و متنوع کار کنید
[ترجمه گوگل]با نیروی کار چند فرهنگی و متنوع کار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Students from countries as diverse as Colombia and Lithuania use Cambridge textbooks when they learn E ...

مترادف Diverse

مختلف (صفت)
different , variant , dissimilar , disparate , several , various , diverse , divergent , multifarious
متنوع (صفت)
different , varied , various , diverse , divers , differing
گوناگون (صفت)
variant , varied , pied , various , diverse , multiple , miscellaneous , multifarious , protean , varicolored , varicoloured , variform

معنی Diverse در دیکشنری تخصصی

diverse
[ریاضیات] گوناگون، مختلف
[ریاضیات] اجزاء مختلف

معنی کلمه Diverse به انگلیسی

diverse
• different, varied
• if a group or range of things is diverse, it is made up of a wide variety of things.
• people, ideas, or objects that are diverse are different and distinct from each other.

Diverse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

rahimi behvand
متعدد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی diverse
کلمه : diverse
املای فارسی : دیورس
اشتباه تایپی : یهرثقسث
عکس diverse : در گوگل

آیا معنی Diverse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )