برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1356 100 1

Divide

/dɪˈvaɪd/ /dɪˈvaɪd/

معنی: اب پخشان، جدا کردن، تقسیم کردن، بخش کردن، طبقه بندی کردن، پخش کردن، مجزا کردن، سوا کردن، قسمت کردن
معانی دیگر: بخش کردن یا شدن، (به ویژه ریاضی) تقسیم کردن، (از هم) سوا کردن، رده بندی کردن، پخش کردن (میان چند نفر یا چیز)، توزیع کردن، سهمیه دادن، حصه کردن، نفاق افکندن، جدایی انداختن، چند دستگی درست کردن، دشمنی ایجاد کردن، اختلاف عقیده داشتن، حدفاصل، جدا ساز، مرز، (ریاضی) عمل تقسیم را انجام دادن، بخش یاب شدن، (پارلمان - هنگام رای دادن و غیره) به دو یا چند گروه تقسیم شدن، (درجه و لوله ی آزمایشگاهی و غیره) مدرج کردن، تقسیم

واژه Divide در جمله های نمونه

1. to divide a city into different districts
شهر را به مناطق مختلف بخش کردن

2. to divide history into different epochs
تاریخ را به دوره‌های مختلف تقسیم کردن

3. to divide into equal parts
به بخش‌های مساوی تقسیم کردن

4. to divide into two halves
به دو نیم تقسیم کردن

5. to divide the apples into quarters
سیب‌ها را به چهار بخش تقسیم کردن

6. to divide the money into fifths
پول را به پنج بخش برابر تقسیم کردن

7. to divide the profits among the partners
پخش کردن سود بین شرکا

8. short partitions divide the room into four cubicles
دیواره‌های کوتاه اتاق را به چهار اتاقک تقسیم می‌کند.

9. the growing divide between the rich and the poor
فاصله‌ی فزاینده بین اغنیا و فقرا

10. that period marks the divide between two eras of american history
آن عصر حدفاصل دو دوره‌ی تاریخ امریکا است.

11. Divide eight by two you get four.
[ترجمه ترگمان] به Divide \"two\" اضافه کنید
[ترجمه گوگل]تقسیم هشت با دو شما چهار را دریافت کنید
[ترجمه شما] ...

مترادف Divide

اب پخشان (اسم)
divide , watershed
جدا کردن (فعل)
chop , cut off , disconnect , intercept , rupture , analyze , choose , part , divide , dispart , amputate , separate , unzip , detach , segregate , try , calve , select , rive , cleave , unlink , pick out , sequester , insulate , dissociate , disassociate , individuate , disunite , draw off , enisle , excide , exscind , lixiviate , uncouple , prescind , seclude , sequestrate , sever , sunder , untwist
تقسیم کردن (فعل)
partition , part , administer , admeasure , divide , distribute , apportion , intersect , administrate , compartment
بخش کردن (فعل)
assign , share , lot , divide , apportion , minister
طبقه بندی کردن (فعل)
relegate , sort , assort , type , divide , arrange , grade , group , class , classify , categorize , subdivide , pigeonhole
پخش کردن (فعل)
spread , propagate , divide , distribute , give out , shift , broadcast , diffuse , sparge , cast , scatter , strew , effuse , flange , ted
مجزا کردن (فعل)
knock down , divide , separate , segregate , decollate , isolate , disassemble , insulate , disassociate , draw off , excide , seclude
سوا کردن (فعل)
divide , separate , detach , unlink , isolate , disassemble
قسمت کردن (فعل)
sect , divide , whack up

معنی عبارات مرتبط با Divide به فارسی

آب پخشان اقلیمی امریکا (کوه های راکی که در شرق آن همه ی رودها مسیر شرقی دارند و در غرب آن مسیر غربی)
خط آبریز بزرگ (به ویژه آبریز اقلیمی آمریکا: continental divide)، هر خط فاصل یا آب پخشان عمده، مرز پراهمیت، دو راهی مرگ و زندگی، مرگ

معنی Divide در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] خط تقسیم یک خط فرضی که دو سیستم آبراهه را از یکدیگر جدا می کند و اغلب در محل برآمدگی ها قرار دارد.
[ریاضیات] تقسیم کردن، بخش کردن، عاد کردن
[خاک شناسی] مرزآبریز
[کامپیوتر] خطای تقسیم ؛ استثنا تقسیم
[آب و خاک] خط تقسیم
[کامپیوتر] سرریز تقسیم
[ریاضیات] با تقسیم دو طرف بر
[آب و خاک] مرز تقسیم آب، بخشان
[آب و خاک] خط تقسیم آب، مرز تقسیم آب - مرز زهکشی، آبپخشان، ستیغ
[آب و خاک] مرزآب زیرزمینی، آب پخشان زیرزمینی
[عمران و معماری] تقسیم آب زیر زمینی
[آب و خاک] ستیغ،مرز
[آب و خاک] مرز تقسیم آب

معنی کلمه Divide به انگلیسی

divide
• dividing ridge between drainage areas, watershed; line of division
• separate into parts; apportion; part; separate; share
• if someone divides something or if it divides, it separates into two or more parts.
• if you divide something among a number of people, you give each of them part of it.
• if something divides two areas or divides an area into two, it forms a barrier or boundary between the two areas.
• if people divide over something or if something divides them, they disagree about it.
• if you divide a larger number by a smaller number, you calculate how many times the smaller number can go exactly into the larger number.
• a divide is a significant difference between two groups.
• see also divided.
• if you divide something up, you share it out among a number of people.
divide among
• apportion among; share among
divide among several persons
• apportion or divide between a few people
divide and conquer
• separate in order to control, strategy of keeping a people or enemy separated into small groups in order to dominate them and prevent effective resistance, win by making one's opponents to fight between themselves
divide and rule
• separate in order to control, strategy of keeping a people or enemy separated into small groups in order to dominate them and prevent effective resistance
divide between
• shared out amongst, apportioned between
divide by
• divide one number by another, find out how many times a number is contained in another (mathematics)
divide et impera
• divide and rule (political maxim of machiavelli)
divide i ...

Divide را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن پهلوان پور
بخشاب
Aliakbar
توليد مثل كردن ، پخش كردن
------------
مدرج یا تقسیم گردنم میشه
Mansoor67n
جدا کردن و یا تقسیم کردن بخشهای مختلف
ایران
تقسیم
ایران
طبقه بندی کردن - مجزا کردن - سوا کردن - بخش کردن -تقسیم
میثم علیزاده
1. تقسیم( کردن)
2. تفرقه افکندن
حسین صالحی
پخش کردن، طبقه بندی کردن
ابوالفضل مقبلی
تقسیم شدن
تقسیم کردن☺
محدثه فرومدی
تقسیم‌بندی (کردن)، تفکیک (کردن)
tinabailari
تقسیم کردن
mother divided the cake into three parts
مادر کیک را به سه قسمت تقسیم کرد ☮️
حاجی
شکاف
همتا
نصف کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی divide
کلمه : divide
املای فارسی : دیوید
اشتباه تایپی : یهرهیث
عکس divide : در گوگل

آیا معنی Divide مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )