برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1328 100 1

dancing

/ˈdænsɪŋ/ /ˈdɑːnsɪŋ/

معنی: رقص
معانی دیگر: دست افشانی، پای کوبی

بررسی کلمه dancing

اسم ( noun )
• : تعریف: the activity of moving the body to music for enjoyment.

- There will be dancing and refreshments at the party.
[ترجمه فرزام زمانی] پارتی دارای رقص و چیز های خوردنی خواهد بود
|
[ترجمه ترگمان] مجلس رقص و پذیرایی در این پارتی برگزار خواهد شد
[ترجمه گوگل] رقص و فراغت در حزب وجود خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه dancing در جمله های نمونه

1. dancing with supernatural skill
رقصیدن با مهارت خارق العاده

2. a dancing fool
دیوانه‌ی رقص

3. a dancing school
آموزشگاه رقص

4. cedars are dancing in the garden and. . .
سرو در باغ به رقص آمده و . . .

5. they consider dancing depraved
آنان رقص را بد می‌دانند.

6. a mania for dancing
جنون رقص

7. the boys were dancing with glee
پسرها با شادی پایکوبی می‌کردند.

8. what with singing and dancing the time passed quickly
آواز و رقص موجب شد که وقت زود بگذرد.

9. is there a prohibition against dancing too?
آیا رقصیدن هم ممنوع است‌؟

10. little eddies of people were dancing in the streets
گروه‌های کوچک مردم در خیابان‌ها پایکوبی می‌کردند.

11. she doesn't go in for dancing
او به رقصیدن تمایلی ندارد.

12. they topped off the day with an hour's dancing
روز را با یک ساعت رقص به پایان رساندند.

13. And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not h ...

مترادف dancing

رقص (اسم)
ball , dance , dancing , hopping , frolic , haymaker , pas

معنی عبارات مرتبط با dancing به فارسی

رقص های دونفره (مانند والس و تانگو)
اردوگاه یا خیمه گاه را برچیدن و رفتن، گونه ای رقص جدید که همراه است با عملیات آکروباتیک و چرخش های تند
بند بازی، ریسمان بازی
رجوع شود به: ballroom dancing

معنی کلمه dancing به انگلیسی

dancing
• moving rhythmically to music
• dancing is the performance of dances as a profession, an art, or an activity.
dancing girl
• term used for an east indies woman who dances as a profession in temples or for amusing spectators
dancing master
• person who teaches dancing
dancing saloon
• large room where dances are held
dancing shoes
• comfortable shoes worn for dancing
dancing steps
• movements made in a dance
aerobic dancing
• type of exercise which involves rhythmic movement to music
ballet dancing
• classical style of dance that uses pantomime and conventionalized movements to tell a story
ballroom dancing
• type of classical dance for pairs
• ballroom dancing is a type of dancing in which a man and a woman dance together, using fixed sequences of steps and movements.
belly dancing
• dancing in a middle eastern style characterized by moving the stomach
break dancing
• dance style that originated in urban areas during the 1970s (usually includes acrobatic movements and intricate steps)
• break-dancing is a kind of dancing to pop music which involves quick, jerky movements, and where the dancers sometimes spin on their heads, their shoulders or their hips.
country dancing
• country dancing is traditional dancing in which people dance in rows or circles.
folk dancing
• dancing originating from and passed down by the common people of a country or ...

dancing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ayda
رقص
.I like dancing to rap music
محمد حسین کریمی
رقص....دست افشانی.... پایکوبی....
محمد حسین کریمی
رقص....دست افشانی....پای کوبی
رقیه
رقص ... رقصیدن ....... دست افشانی
N
رقصیدن
ستایش عسگری فرد
رقص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dancing
کلمه : dancing
املای فارسی : دنسینگ
اشتباه تایپی : یشدزهدل
عکس dancing : در گوگل

آیا معنی dancing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )