برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

deciduous

/dəˈsɪdʒuːəs/ /dɪˈsɪdjʊəs/

معنی: برگریز، گیاهی که در زمستان برگ میریزد
معانی دیگر: (جانورشناسی - در مورد شاخ و دندان شیری و بال و غیره) ریزنده، (گیاه شناسی) برگ ریز، خزانگر (در مقابل: همیشه سبز، بی خزان evergreen)، با خزان

بررسی کلمه deciduous

صفت ( adjective )
مشتقات: deciduously (adv.), deciduousness (n.)
(1) تعریف: of trees and shrubs, having leaves that drop off seasonally each year. (Cf. evergreen.)

- Oaks and maples are deciduous trees and are bare throughout the winter.
[ترجمه ترگمان] Oaks و maples درختان برگریز هستند و در سراسر زمستان لخت هستند
[ترجمه گوگل] اوکس و افرا درختان لیزا هستند و در تمام زمستان لخت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: dropping off at a particular season or stage of growth, as leaves or antlers.

(3) تعریف: not of permanent interest or importance; ephemeral; transitory.

واژه deciduous در جمله های نمونه

1. insects with deciduous wings
حشرات دارای بال‌های ریزنده

2. Deciduous trees shed their leaves in autumn.
[ترجمه ترگمان]درختان برگریز برگ‌های خود را در پاییز می‌ریزند
[ترجمه گوگل]درختان بافت برگهای خود را در پاییز بگذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Overgrown deciduous shrubs can be cut back at this time of year.
[ترجمه ترگمان]Overgrown shrubs deciduous را می توان در این زمان از سال کاهش داد
[ترجمه گوگل]در این زمان از سالیان متمادی رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Devoid of leaves, the deciduous trees look bare from a distance.
[ترجمه ترگمان]Devoid از برگ‌ها و the از دور لخت به نظر می‌رسند
[ترجمه گوگل]از برگ ها جدا نیستند، درختان برگدار از فاصله فاصله گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They'd passed beyond the deciduous woods, and the trees on either side were conifers - larch, spruce and pine.
[ترجمه ترگمان]از جنگل deciduo ...

مترادف deciduous

برگریز (صفت)
deciduous
گیاهی که در زمستان برگ میریزد (صفت)
deciduous

معنی deciduous در دیکشنری تخصصی

deciduous
[دندانپزشکی] برگ ریز، موقتی و ریزان مثل برگ درختان در پاییز یا دندانهای کودکی و...، دندان شیری را نیز گویند
[دندانپزشکی] دوره دندانی ریزنده، دوره دندانی موقتی، دوره دندانی شیری
[علوم دامی] دندان شیری

معنی کلمه deciduous به انگلیسی

deciduous
• of passing interest; temporary and shed after period of time (of leaves, baby teeth, etc.)
• a deciduous tree loses its leaves in autumn every year.
deciduous fruit trees
• fruit trees that shed their leaves each year
deciduous teeth
• (dentistry) primary teeth, baby teeth
deciduous tree
• tree that sheds its leaves each year

deciduous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید فرزین موسویان
دندانهای شیری
وایل رحیمی
کوک در زندگی اش دارای دو سری دندان می‌شود: دندان‌های شیری و دندان‌های دایمی . دندان‌های شیری (Deciduous Teeth) تعداد دندان‌های شیری ۲۰ عدد است که به‌طور مساوی در

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deciduous
کلمه : deciduous
املای فارسی : دکیدووس
اشتباه تایپی : یثزهیعخعس
عکس deciduous : در گوگل

آیا معنی deciduous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )