برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

decline

/dɪˈklaɪn/ /dɪˈklaɪn/

معنی: کاهش، زوال، انحطاط، سقوط، فساد، تنزل کردن، نپذیرفتن، شیب پیدا کردن، مایلشدن، رو بزوال گذاردن، خرد شدن، کاستن، سقوط کردن، صرف کردن، رد کردن، خم شدن، خمیدن
معانی دیگر: سرازیری، خمش، خمیدگی (به سوی پایین)، شیب، نشیب، افول کردن، فروشدن، به پایان نزدیک شدن، رو به اتمام گذاشتن، (سلامتی یا نیرو یا ارزش و غیره) کم شدن، کاهش یافتن، نزول کردن، تقلیل یافتن، کاهیدن، (مودبانه) رد کردن، خودداری کردن، کاستی، دوران افول، از دست دادن (سلامتی)، فرتوتی، میرایی، میرندگی، بخش پایانی، بخش نهایی، سرازیر شدن، فرورفتن، فروپیچیدن، (به سوی پایین) خمیدن، خماندن، (اخلاقیات و غیره) پست شدن، (دستور زبان) صرف کردن، (قدیمی) بیماری نحیف کننده، صرف کردن اسم یاضمیر

بررسی کلمه decline

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: declines, declining, declined
(1) تعریف: to refuse (to do or to give something).
مترادف: refuse
مشابه: deny

- The mayor declined to be interviewed.
[ترجمه ترگمان] شهردار از مصاحبه با وی خودداری کرد
[ترجمه گوگل] شهردار حاضر نشد مصاحبه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The candidate declined to predict the outcome of the election.
[ترجمه ترگمان] این نامزد از پیش‌بینی نتیجه انتخابات امتناع کرد
[ترجمه گوگل] کاندیدای پیش بینی نتایج انتخابات را رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The reporters asked the actress about the incident, but she declined comment.
[ترجمه ترگمان] خبرنگاران از هنرپیشه در مورد این حادثه سوال کردند، اما او اظهار نظر نکرد
[ترجمه گوگل] خبرنگاران از بازیگر در مورد این حادثه پرسیدند، اما او نظر را رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to politely refuse ...

واژه decline در جمله های نمونه

1. a decline in the value of the dollar
کاهش ارزش دلار

2. progressive decline
زوال تدریجی

3. the decline and fall of the roman empire
زوال و سقوط امپراطوری روم

4. the decline and fall of the roman empire
انحطاط و انقراض امپراطوری روم

5. the decline of life
دوران آخر زندگانی،ایام آخر عمر

6. in decline
در حال کاهش،رو به کاهش،در حال نقصان

7. into decline
به زوال،در حال زوال،رو به ناتوانی

8. the recent decline in home building
کاهش اخیر در خانه سازی

9. on the decline
روبه ضعف،روبه ناتوانی،رو به نقصان

10. her health is in decline
سلامتی او رو به کاهش است.

11. the automobile industry fell into decline
صنعت اتومبیل‌سازی دچار زوال شد.

12. the city's population is in decline
جمعیت شهر رو به کاهش است.

13. the company was heading toward its final decline
شرکت به سوی افول محرز خود در حرکت بود.

...

مترادف decline

کاهش (اسم)
decrease , abatement , reduction , decline , decrement , diminution , disparagement , detraction , rebate , wastage , devaluation , downturn , subtraction
زوال (اسم)
decline , decay , decadence , downfall , fadeaway , ebb , sublation , lapse , fall , chute , deterioration , consumption , tailspin
انحطاط (اسم)
decline , decadence , downfall , devolution , downhill , slough , chute , degeneration , degeneracy , retrogradation
سقوط (اسم)
drop , decline , downfall , fall , crash , collapse , chute , falling , crackup , prolapse , plumper , tailspin
فساد (اسم)
mortification , decline , decay , decadence , dissolution , spoil , turpitude , fornication , depravity , vice , depravation , degeneration , degeneracy , corruption , immorality , necrosis , putrefaction , putrescence , invalidity , harlotry , vitiation
تنزل کردن (فعل)
degrade , decline , decay , fall
نپذیرفتن (فعل)
decline , repel , reject , refuse , overrule , disallow
شیب پیدا کردن (فعل)
decline , slant
مایلشدن (فعل)
decline
رو بزوال گذاردن (فعل)
decline
خرد شدن (فعل)
abate , diminish , wane , dwindle , slacken , relent , pass off , shrink , crush , decrease , lessen , decline , remit , narrow , flag , lower , de-escalate , crack up , depopulate , relax , fall away , grow away , grow down , pink , shrink away
کاستن (فعل)
abate , diminish , discount , reduce , decrease , lessen , decline , shorten , derogate , subtract , lighten , rebate , pare , pull down , soften , detract , disqualify , draw off
سقوط کردن (فعل)
drop , decline , fall , fall down , slump , crash , collapse
صرف کردن (فعل)
decline , have , put on , inflect , conjugate , spend , expend
رد کردن (فعل)
decline , gainsay , deny , disclaim , repudiate , disown , pass , disapprove , interdict , veto , rebuff , confute , repel , balk , rebut , baulk , reject , throw down , refuse , overrule , pass up , ignore , spurn , disaffirm , disorient , contradict , controvert , refute , disallow , disprove , impugn , disavow , discommend , hand off
خم شدن (فعل)
decline , bow , lean , bend , be inclined , stoop , sag , recline , leant , buckle , wilt
خمیدن (فعل)
decline , halt , cripple , bow , lean , hop , bend , limp , hobble , stoop

معنی عبارات مرتبط با decline به فارسی

به زوال، در حال زوال، رو به ناتوانی

معنی decline در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نقصان ،کاهش ،شیب پیدا کردن در زمین شناسی تونل مورب :فضای شیبدار روبه پایین برای اتصال طبقات ؛برخی اوقاتهمشیب کانسار است.
[صنعت] نزول ، کاهش ، کاسته شدن
[ریاضیات] سرازیر شدن، کاهش، تنزل، نقصان
[زمین شناسی] منحنی کاهش-افت- نموداری از افت در تولید یک چاه نفت یا گاز یا گروهی از چاه ها – آهنگ تولید نسبت به زمان رسم می شود . این منحنی برای بازیابی نهایی نفت کاربرد دارد.
[نفت] کاهش فشار
[آب و خاک] افت سطح ایستابی
[زمین شناسی] منحنی کاهش-افت- نموداری از افت در تولید یک چاه نفت یا گاز یا گروهی از چاه ها – آهنگ تولید نسبت به زمان رسم می شود . این منحنی برای بازیابی نهایی نفت کاربرد دارد.
[حسابداری] کاهش دائمی و همیشگی
[عمران و معماری] افت سطح ایستابی - پایین رفتن سطح ایستابی
[زمین شناسی] افت سطح ایستایی، پایین رفتن سطح ایستایی
[نفت] سرعت تهی شدن

معنی کلمه decline به انگلیسی

decline
• sinking, decrease, ebb; downward slope, descent
• refuse; go down, decrease; conjugate (grammar)
• if something declines, it becomes smaller, weaker, or worse.
• if there is a decline in something, it becomes smaller, weaker, or worse.
• if something is in decline or on the decline, it is growing smaller, weaker or worse.
• if you decline something or decline to do something, you politely refuse to accept it or do it; a formal use.
decline in public support
• decrease in the public's approval
decline to be identified
• refuse to be known openly, prefer to remain anonymous
decline to comment
• refuse to remark upon
decline to explain
• refuse to explain
cultural decline
• erosion of the morals and values of a society
drastic decline
• sharp decrease
halt a decline
• stop something from becoming worse
qualitative decline
• decrease in quality
quantitative decline
• decrease in quality, wane of quality
steady decline
• gradual decrease that takes time, tendency to decrease

decline را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😊
رد كردن دعوت
Tila
رد کردن
میثم علیزاده
Decline in favor of:
به نفع کسی کنار کشیدن
سحر
اُفت
محدثه فرومدی
انحطاط یافتن، منحط شدن
میثم علیزاده
● افت
● کم کردن، کاهش یافتن
● رد کردن( مودبانه) ، امتناع کردن
● بدتر شدن
میلاد علی پور
خودداری کردن، سر باز زدن، نپذیرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی decline
کلمه : decline
املای فارسی : دکلاین
اشتباه تایپی : یثزمهدث
عکس decline : در گوگل

آیا معنی decline مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )