برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1328 100 1

deductive

/dɪˈdʌktɪv/ /dɪˈdʌktɪv/

معنی: استقرایی یا قیاسی، لمی

واژه deductive در جمله های نمونه

1. deductive reasoning
استدلال قیاسی

2. Concrete operational children, lacking fully developed deductive reasoning about hypothetical situations, can not solve problems in this form.
[ترجمه ترگمان]کودکان عملیاتی بتن، نداشتن استدلال استنتاجی کامل در مورد موقعیت‌های فرضی، نمی‌توانند مشکلات موجود در این شکل را حل کنند
[ترجمه گوگل]کودکان عملیاتی بخصوص که فاقد استدلال کلاسیک توسعه یافته در مورد شرایط فرضی هستند، نمی توانند مشکلات را در این شکل حل کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The results for both tasks indicated that deductive markers were frequently omitted by all age groups, including the adults.
[ترجمه ترگمان]نتایج هر دو بخش نشان داد که مارکرهای قیاسی توسط تمام گروه‌های سنی، از جمله بزرگسالان حذف می‌شوند
[ترجمه گوگل]نتایج هر دو کار نشان داد که نشانگرهای کلاسیک اغلب در همه گروههای سنی، از جمله بزرگسالان حذف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the deductive/empirical experiment, each child received either a questions task or a sentence completion task.
[ترجمه ترگمان]در یک آزمایش قیاسی \/ تجربی، هر کودک یک وظیفه یا تکلیف تکمیل جمله را دریافت می‌کند
[ترجمه گوگل]در تجربه قیاسی / تجربی، هر کودک یک سوال یا کار تکمیل جمله را در ...

مترادف deductive

استقرایی یا قیاسی (صفت)
deductive
لمی (صفت)
deductive

معنی deductive در دیکشنری تخصصی

deductive
[ریاضیات] استنتاجی، قیاسی، برانگیزشی
[ریاضیات] استدلال استنتاجی، استدلال قیاسی
[ریاضیات] تمامیت قیاسی
[ریاضیات] روش قیاسی
[حسابداری] استدلالات قیاسی
[ریاضیات] استدلال قیاسی، استدلال استنتاجی
[روانپزشکی] استدلال قیاسی. یکی از شیوه های تفکر که به مقایسه ی 2 یا بیش از 2 موقعیت و وضعیت می پردازد.
[ریاضیات] علم قیاسی
[ریاضیات] دستگاه قیاسی، دستگاه استنتاجی
[ریاضیات] تئوری قیاسی
[حسابداری] تحلیلی _ قیاسی

معنی کلمه deductive به انگلیسی

deductive
• relating to deduction, provable through deduction (inference, logical reasoning)
• deductive is used to describe a method of reasoning where conclusions are reached logically from other things that are already known.
deductive reasoning
• reasoning in which a conclusion is reached by methodically analyzing the facts

deductive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

م.مهدی معتمدتبار
(زبان) قیاسی، استقرائی
م.مهدی معتمدتبار
(زبان) از کل به جزء رسیدن
مهدی باقری
استنباطی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deductive
کلمه : deductive
املای فارسی : ددوکتیو
اشتباه تایپی : یثیعزفهرث
عکس deductive : در گوگل

آیا معنی deductive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )