برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1319 100 1

deed of gift


هبه نامه

واژه deed of gift در جمله های نمونه

1. In the play as in the poem, the distinctive peculiarities of the "deed of gift" are that it is sealed in blood and that it involves the giving of the self, body and soul.
[ترجمه ترگمان]در نمایش به عنوان شعر، ویژگی‌های متمایز \"عمل هدیه\" این است که در خون مهر و موم شده و شامل دادن نفس، جسم و روح است
[ترجمه گوگل]در بازی مانند شعر، ویژگی های متمایز 'هدیه هدیه' این است که آن را در خون مهر و موم شده است و شامل دادن ذهن، بدن و روح است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The key to the irony of the line is the curious phrase "The deed of gift, " which means considerably more than merely "the act of giving. "
[ترجمه ترگمان]کلید طنز خط عبارت عجیب \"عمل هدیه\" است که به معنای آن است که به طور قابل‌توجهی بیش از صرفا \"عمل دادن\" است
[ترجمه گوگل]کلیدی برای عجیب و غریب خط بیان عجیب و غریب 'عمل هدیه' است، که به معنای قابل توجهی بیش از صرفا 'عمل دادن است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I swear to you, father, Marguerite knew nothing of this deed of gift.
[ترجمه ترگمان]من به شما قسم می‌خورم که مارگریت چیزی از این سند هدیه نمی‌دانست
[ترجمه گوگل]من به شما قسم می خورم، پدر، مارگارت هیچ چیز از این عمل هدیه را نمی دانست
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با deed of gift به فارسی

معنی deed of gift در دیکشنری تخصصی

deed of gift
[حقوق] هبه نامه

deed of gift را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deed of gift
کلمه : deed of gift
املای فارسی : دید اوف گیفت
اشتباه تایپی : یثثی خب لهبف
عکس deed of gift : در گوگل

آیا معنی deed of gift مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )