برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1330 100 1

deprive

/dəˈpraɪv/ /dɪˈpraɪv/

معنی: محروم کردن، بی بهره کردن، سلب کردن
معانی دیگر: به زور گرفتن، بی نصیب کردن، ناکام کردن، معزول کردن

واژه deprive در جمله های نمونه

1. The poor man was deprived of a variety of things that money could buy.
مرد فقیر از چیزهای زیادی محروم بود که با پول می توانست بخرد

2. We were deprived of a good harvest because of the lack of rain.
ما از بداشت محصول خوب، به علت کمبود باران محروم شدیم

3. Living in a rural area, Betsy was deprived of concerts and plays.
بِتسی با زندگی در یک منطقه روستایی، از دیدن کنسرت ها و نمایشنامه ها محروم شد

4. to deprive someone of his property
کسی را از ملک خود محروم کردن

5. Never deprive someone of hope; it might be all they have.
[ترجمه ترگمان]هرگز کسی را از امید محروم نخواهم کرد، ممکن است تنها چیزی باشد که دارند
[ترجمه گوگل]هرگز کسی را از امید محروم نکنید ممکن است همه آنها داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. To deprive the boy of his education is a violation of state law.
[ترجمه ترگمان]محروم کردن پسر از تحصیل، نقض قانون ایالتی است
[ترجمه گوگل]برای از بین بردن پسر آموزش و پرورش او نقض قانون دولت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. There is no need to deprive yourself of fo ...

مترادف deprive

محروم کردن (فعل)
dispossess , cut off , debar , exclude , bereave , deprive , divest , evacuate , geld , foreclose , devest , disappoint
بی بهره کردن (فعل)
dispossess , deprive , divest
سلب کردن (فعل)
deprive , foreclose , devest

معنی کلمه deprive به انگلیسی

deprive
• take away, prevent from having, deny
• if you deprive someone of something, you take it away from them or prevent them from having it.

deprive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلا
نیارمندشدن
ميثم ٥٨
do not deprive my of yourself love
hadis
محروم کردن
jahanaks.blog.ir
محروم کردن
He deprived of his right to receive the full amount of the deposit
او از حق خود برای دریافت مبلغ کامل ودیعه (بیعانه) محروم شد

مهدی باقری
Deprive sb of sth
محروم کردن کسی از چیزایی که باید داشته باشن
#longman
Narges
ناکافی / فقیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deprive
کلمه : deprive
املای فارسی : دپریو
اشتباه تایپی : یثحقهرث
عکس deprive : در گوگل

آیا معنی deprive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )