برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1317 100 1

detestable

/dɪˈtestəbl̩/ /dɪˈtestəbl̩/

معنی: مکروه، فرومایه، نفرت انگیز، بسیار بد، کریه
معانی دیگر: بیزار کننده، بیزارگر، آریغ انگیز، منزجر کننده

واژه detestable در جمله های نمونه

1. poking one's nose is a detestable habit
دست در بینی کردن عادت منزجر کننده‌ای است.

2. All terrorist crime is detestable, whoever the victims.
[ترجمه ترگمان] تمام جرم تروریستی وحشتناکه، هر کسی که قربانی‌ها رو داره
[ترجمه گوگل]همه جنایت های تروریستی، هر کدام از قربانیان، از بین می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The experience was a detestable ordeal, and it cured him of any ambitions to direct again.
[ترجمه ترگمان]این تجربه یک تجربه بسیار ناگوار بود، و او را از هر گونه جاه‌طلبی برای هدایت مجدد نجات داد
[ترجمه گوگل]تجربه یک آزمایش مضطرب بود، و او را از هر گونه جاه طلبی برای هدایت دوباره درمان کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. 'You're detestable!' she said, shaking.
[ترجمه ترگمان]!! !! !! !! !! !! !! ! در حالی که می‌لرزید گفت:
[ترجمه گوگل]'شما نفرت انگیز است!' او گفت، تکان می خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I found the film's final frenzied violence detestable.
...

مترادف detestable

مکروه (صفت)
abhorrent , abominable , detestable , execrable
فرومایه (صفت)
abject , abhorrent , detestable , ghoulish , base , ignoble , vile , poor , base-born , distressed , sordid , knavish
نفرت انگیز (صفت)
detestable , execrable , obnoxious , blasted , gruesome , forbidding , odious , horrid , loathsome , invidious , loathly
بسیار بد (صفت)
detestable , devilish , terrible , desperate
کریه (صفت)
ugly , obscene , detestable , offensive , nasty , unsightly , noisome , haggish

معنی کلمه detestable به انگلیسی

detestable
• abhorrent, loathsome, hateful
• if you say that someone or something is detestable, you mean that you dislike them very strongly.

detestable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الی^-^
حال به هم زن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی detestable
کلمه : detestable
املای فارسی : دتستبل
اشتباه تایپی : یثفثسفشذمث
عکس detestable : در گوگل

آیا معنی detestable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )