برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1356 100 1

devote

/dɪˈvoʊt/ /dɪˈvəʊt/

معنی: اختصاص دادن، وقف کردن، فدا کردن
معانی دیگر: کنار گذاشتن، وقف (چیزی) کردن، ویژه کردن، صرف کردن

واژه devote در جمله های نمونه

1. He decided to devote the rest of his life to scientific investigation.
[ترجمه ترگمان]او تصمیم گرفت که بقیه عمرش را به تحقیقات علمی اختصاص دهد
[ترجمه گوگل]او تصمیم گرفت بقیه عمر خود را به تحقیقات علمی اختصاص دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It can't be denied that we need to devote more resources to this problem.
[ترجمه ترگمان]نمی توان انکار کرد که ما باید منابع بیشتری را به این مساله اختصاص دهیم
[ترجمه گوگل]نمی توان انکار کرد که ما باید منابع بیشتری را برای این مشکل اختصاص دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He left government to devote more time to his family.
[ترجمه ترگمان]او از دولت کناره‌گیری کرد تا زمان بیشتری را به خانواده‌اش اختصاص دهد
[ترجمه گوگل]او دولت را ترک کرد تا زمان بیشتری را برای خانواده اش اختصاص دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He wanted to devote his energies to writing films.
[ترجمه ترگمان]او می‌خواست انرژی خود را وقف نوشتن فیلم کند
[ترجمه گوگل]او می خواست انرژی خود را به نوشتن فیلم ها اختصاص د ...

مترادف devote

اختصاص دادن (فعل)
appropriate , assign , reserve , allocate , devote , earmark , dedicate
وقف کردن (فعل)
amortize , devote , dedicate , amortise , bequeath , endow , avow
فدا کردن (فعل)
offer , devote , sacrifice , immolate

معنی devote در دیکشنری تخصصی

devote
[ریاضیات] وقف کردن، تخصیص دادن

معنی کلمه devote به انگلیسی

devote
• set apart for, dedicate
• if you devote yourself to something, you spend a lot of your time or energy on it.
• to devote a certain amount of time, energy, or attention to something means to spend that amount of time, energy, or attention on it.
• a meeting, speech, or document that is devoted to a particular subject deals only with that subject.
• see also devoted.
devote one's life to
• dedicate all of one's resources to, spend one's lifetime working toward a cause or project
devote oneself to
• dedicate oneself to, put all one's energy into

devote را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

jahanaks.blog.ir
وقف کردن
تخصیص دادن(به طور تمام و کمال)
ساناز موسوي
To use all or most of your time and effort in order to do something or help someone
وقف كردن اختصاص دادن
هستی
با اخلاص
الهه
وفادار
آمل ب.خ
Devoteدر حقیت معنی وقف ....کردن است که اختصاص دادن زمان خودرا یه یک انسان و یرای کار خیروالعمنفعات به دیگران ...یابطور عامیانه در خدمت وجان نثاری اختصاص دادن زمان به دیگران معنی عامیانه تر فداکارکردن وقت خود برای نیکی کردن.و پس در این صورت معنی اختصاص دادن می دهد ......بنا براین درجمله برای اختصاص وتخصیص دادن کلمه Allocate استفاده شود در غیر این صورت جمله غلط است ..
مهدی باقری
درصورتی صفت ترجمه میشه که قسمت سوم فعل بیاد:
Devoted

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی devote
کلمه : devote
املای فارسی : دوت
اشتباه تایپی : یثرخفث
عکس devote : در گوگل

آیا معنی devote مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )