برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1328 100 1

didactic

/daɪˈdæktɪk/ /dɪˈdæktɪk/

معنی: ادبی، تعلیمی، اموزشی، یاد دهنده
معانی دیگر: آموزنده، رهنمودگر، هدایت کننده (به راه راست و غیره)، پندآمیز، آموزشی، وابسته به آموزش و پرورش، نظری (در مقابل عملی)

واژه didactic در جمله های نمونه

1. didactic poetry
شعر پندآمیز

2. both didactic and laboratory instruction will be used
هم آموزش نظری و هم آموزش آزمایشگاهی به کار گرفته خواهد شد.

3. In totalitarian societies, art exists for didactic purposes.
[ترجمه ترگمان]در جوامع استبدادی، هنر برای اهداف آموزشی وجود دارد
[ترجمه گوگل]در جوامع تمامیت خواهی، هنر برای مقاصد آموزشی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is more didactic in his approach to the learning process.
[ترجمه ترگمان]او در رویکرد خود نسبت به فرآیند یادگیری بیشتر جنبه آموزشی دارد
[ترجمه گوگل]او در رویکرد خود به فرایند یادگیری بسیار آموزنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I don't like her didactic way of explaining everything.
[ترجمه ترگمان]من از طرز رفتارش برای توضیح دادن همه چیز خوشم نمی‌اید
[ترجمه گوگل]من راه آموزی او را برای توضیح همه چیز دوست ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. His novel has a dida ...

مترادف didactic

ادبی (صفت)
belletristic , literary , didactic
تعلیمی (صفت)
didactic , doctrinal
اموزشی (صفت)
didactic
یاد دهنده (صفت)
didactic , instructive

معنی کلمه didactic به انگلیسی

didactic
• instructive, educational, informative; tending to lecture others excessively
• something that is didactic is intended to teach people something; a formal word.

didactic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

saeed77
تعلیمی و آموزشی
سجاد صالحی

اخلاقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی didactic
کلمه : didactic
املای فارسی : دیدکتیک
اشتباه تایپی : یهیشزفهز
عکس didactic : در گوگل

آیا معنی didactic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )