برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

different as chalk and cheese


(انگلیس) بسیار متفاوت، بسیار ناهمانند

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رامین عثمانوند
همانند کارد و پنیر
Amirh
زمین تا اسمان باهم فرق داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی different as chalk and cheese
کلمه : different as chalk and cheese
املای فارسی : دیففرنت از چاک اند چیز
اشتباه تایپی : یهببثقثدف شس زاشمن شدی زاثثسث
عکس different as chalk and cheese : در گوگل

آیا معنی different as chalk and cheese مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )