انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 888 100 1

واژه discipleship در جمله های نمونه

1. It is important, however, to realise that discipleship still involves this sacrifice for some.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، مهم است که درک کنیم که discipleship هنوز هم شامل این قربانی کردن برای برخی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، مهم است بدانیم که شاگردی هنوز برای این قربانیان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Discipleship is far more than initiation into a particular congregation or even accepting the terms of membership prescribed by a particular denomination.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]discipleship به مراتب بیش از شروع به یک جماعت خاص یا حتی پذیرفتن شرایط عضویت مقرر شده توسط یک گروه خاص است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شاگردی به مراتب بیشتر از شروع یک جماعت خاص است و یا حتی پذیرفته شدن شرایط اعطاء شده توسط یک حقه خاص است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Discipleship can involve suffering, rejection and death. sentence dictionary
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]discipleship می‌توانند شامل رنج، رد کردن و مرگ باشند فرهنگ لغت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شاگردی می تواند رنج، رد و مرگ را شامل شود فرهنگ لغت جمله
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The evidence of the impact of her discipleship is seen in the mourning widows who showed up at her house.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شهادت زن her در بیوه زنانی که در خانه وی حضور داشتند، دیده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شواهدی از تأثیر شاگردی او در بیوه های عزاداری که در خانه اش نشان داده شده است، دیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Before the visitor embarked upon discipleship, he wanted assurance from the Master.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قبل از اینکه مهمان به discipleship برود، اطمینان داد که از ارباب اطمینان دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قبل از اینکه بازدید کننده شروع به شاگردی کرد، خواهان اطمینان از استاد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ, living and incarnate. " ----Quotes from Bonhoeffer's The Cost of Discipleship, first published in 193 "
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لطف ارزان، لطف و لطف است، بدون صلیب، گریس بدون صلیب، گریس بدون مسیح، زنده و مجسم - - از Bonhoeffer s هزینه of که اولین بار در ۱۹۳ میلادی منتشر شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فضل ارزان فضل بدون شاگردی، فضل بدون صلیب، فضل بدون عیسی مسیح، زندگی و تجسم است ---- نقل قول از Bonhoeffer's هزینه شاگردی، برای اولین بار در سال 193 منتشر شد '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. But in the New Testament, church discipleship also involved discipline.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما در عهد جدید، discipleship کلیسا نیز شامل نظم و انضباط نیز بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما در عهد جدید، شاگردی کلیسا نیز رشته ای را شامل می شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Rick Warren saysCostly Grace "strips discipleship down to its essentials, where we discover again that, when we face uncertainty, our only certainty is in Jesus. "
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ریک وارن و گریس نوارهای گریس را به ضروریات تبدیل می‌کند، جایی که ما دوباره کشف می‌کنیم که، وقتی با عدم اطمینان مواجه می‌شویم، تنها قطعیت ما در عیسی‌مسیح است \"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ریک وارن می گوید: 'کمال گریس' شاگردی را به ضرورت های خود رهنمون می کند، جایی که دوباره می فهمیم که زمانی که با نااطمینانی مواجه می شویم، تنها اطمینان ما در عیسی است '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The call of discipleship is to follow after Jesus, even onto the water.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درخواست of، پیروی از عیسی‌مسیح، حتی روی آب است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فراخوانی شاگردی پس از عیسی، حتی بر روی آب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. (John 16: If you imagine discipleship as a physical journey, then you can easily see that the more time you spend with Jesus, the more you will begin to understand his way of thinking.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان](جان ۱۶): اگر discipleship را به عنوان یک سفر فیزیکی تصور کنید، می‌توانید به راحتی ببینید که هرچه بیشتر با مسیح بگذرانید، بیشتر به طرز تفکر او پی خواهید برد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل](یوحنا 16: اگر شاگردی را به عنوان یک سفر فیزیکی تصور کنید، می توانید به راحتی ببینید که زمان بیشتری را با عیسی ملاقات می کنید، هرچه بیشتر شروع به تفکر او کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Teaching the Bible through seminars, workshops, discipleship, home cell groups, and books.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آموزش انجیل از طریق سمینارها، کارگاه‌ها، discipleship ها، گروه‌های خانگی خانگی و کتاب‌ها
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آموزش کتاب مقدس از طریق سمینارها، کارگاه ها، شاگردی، گروه های سلولی خانه و کتاب ها
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. This is the first stage of my discipleship,and no power, visible or invisible,must grudge me my coming to Jesus Christ.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این اولین مرحله of من است، نه قدرتی، نه دیده و نه نامریی، باید از من کینه به عیسی‌مسیح داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نخستین مرحله از شاگردی من است و هیچ قدرت، قابل مشاهده یا نامرئی نباید من را به عیسی مسیح بازگرداند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The conference brings together Christians who believe the printed word is strategic for evangelism and discipleship.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کنفرانس مسیحیان را گردهم آورد که معتقدند کلمه چاپ‌شده برای evangelism و discipleship استراتژیک است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کنفرانس مسیحیانی را به ارمغان می آورد که معتقدند که کلمه چاپی استراتژیک برای تبعید و شاگردی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Worship helps you focus on God; fellowship helps you face life's problems; discipleship helps fortify your faith; ministry helps find your talents; evangelism helps fulfill your mission.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پرستش به شما کمک می‌کند روی خدا تمرکز کنید؛ کمک‌هزینه به شما کمک می‌کند تا با مشکلات زندگی مقابله کنید؛ discipleship به تقویت faith کمک می‌کند؛ ministry به پیدا کردن استعدادهای شما کمک می‌کند؛ evangelism به انجام ماموریت شما کمک می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عبادت به شما کمک می کند تا بر خدا تمرکز کنید کمک به دانشجویان کمک می کند مشکلات زندگی شما را حل کند شاگردی کمک می کند تا ایمان خود را تقویت کند؛ وزارتخانه به استعدادهای شما کمک می کند؛ بشارت دادن به مأموریت شما کمک می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. While he made use of other's views, that fact alone hardly makes him a Hegelian, Feuerbachian, or whatever, and he signally fails stronger tests of discipleship.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حالی که او از دیدگاه‌های دیگری استفاده می‌کند، این حقیقت به تنهایی به ندرت او را یک Hegelian، Feuerbachian، یا هر چیز دیگر می‌سازد، و او نمی‌تواند تست‌های قوی‌تر discipleship را انجام دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حالی که او از دیدگاه های دیگر استفاده می کرد، این واقعیت به تنهایی به سختی باعث می شود او هگلیان، فوئرباخیه یا هر چیز دیگری باشد، و به طور پیوسته آزمون های قویتری از شاگردی را ناکام می گذارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف discipleship

شاگردی (اسم)
studentship , apprenticeship , discipleship , journeywork
پیروی (اسم)
following , conformance , conformity , discipleship , subjection
مریدی (اسم)
devotion , discipleship

معنی کلمه discipleship به انگلیسی

discipleship
• state of being a follower (of a person or idea)

discipleship را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی discipleshipنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی discipleship
کلمه : discipleship
املای فارسی : دیسکیپلشیپ
اشتباه تایپی : یهسزهحمثساهح
عکس discipleship : در گوگل


آیا معنی discipleship مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )