برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

dispute

/ˌdɪˈspjuːt/ /dɪˈspjuːt/

معنی: ستیزه، مشاجره، مناظره، چون و چرا، نزاع، مشاجره کردن، سر و کله زدن، انکار کردن، مباحثه کردن، جدال کردن
معانی دیگر: بحث کردن، جستار کردن، مورد جر و بحث قرار دادن، جنگ لفظی کردن، دعوا کردن، مورد تردید قرار دادن، دو دلی کردن، اندیدن، مورد مقاومت قرار دادن، پایداری کردن، ایستادگی کردن، ستیزیدن، جنگیدن برای، ستیز کردن، گفتمان، بگومگو، جدل، مناقشه، مباحثه، (مهجور) جنگ و دعوا، زد و خورد

واژه dispute در جمله های نمونه

1. Chicks hatch from fertile eggs.
جوجه از تخم مرغ نطفه دار بیرون می آید

2. The loss of their fertile lands threw the farmers into a panic.
از دست دادن زمین های حاصلخیز کشاورزان، باعث به وحشت افتادن آنها شد

3. A fertile mind need never be uneasy about finding life uneventful.
یک ذهن خلاق از اینکه زندگی را یکنواخت می بیند، هرگز احساس پریشانی نمی کند

4. to dispute an enemy's possession of land
در مقابل تصرف زمین توسط دشمن مقاومت به خرج دادن

5. beyond dispute
غیرقابل بحث،قطعی،واضح،بی‌چون و چرا

6. in dispute
قابل بحث،مورد بحث،مورد مذاکره،تحت بررسی

7. industrial dispute
(انگلیس) عدم توافق کارگران و کارفرمایان

8. a philosophical dispute
بحث فلسفی

9. an acrimonious dispute
مشاجره‌ی تند و تلخ

10. the philosophers' dispute over the meaning of justice
بحث فلاسفه درباره‌ی معنی عدالت

11. we will dispute every inch of our ground
ما برای هر وجب از خاکمان ستیز خواهیم کرد.

12. parties to the dispute
اصحاب دعوی،طر ...

مترادف dispute

ستیزه (اسم)
quarrel , conflict , melee , strife , dispute , contention , squabble , altercation , controversy , disputation
مشاجره (اسم)
dispute , contention , contest , argument , controversy , scuffle , broil , wrangle , falling-out , garboil
مناظره (اسم)
dispute , debate , discussion , argument , argumentation , disputation , contestation
چون و چرا (اسم)
dispute , argumentation
نزاع (اسم)
quarrel , battle , fray , affray , strife , dispute , contention , discord , spar , war , warfare , fuss , scuffle , wrangle , squeal , scrap , tousle , dust-up , embroilment , falling-out
مشاجره کردن (فعل)
dispute , argue , altercate , brabble , pettifog , spar , wrangle
سر و کله زدن (فعل)
dispute , argue , altercate , bicker , argufy , debate
انکار کردن (فعل)
gainsay , abnegate , deny , disclaim , recant , renege , repudiate , dispute , forswear , disaffirm , forsake , unsay , renounce
مباحثه کردن (فعل)
dispute , debate , dissert
جدال کردن (فعل)
dispute

معنی عبارات مرتبط با dispute به فارسی

غیرقابل بحث، قطعی، واضح، بی چون و چرا
قابل بحث، مورد بحث، مورد مذاکره، تحت بررسی
(انگلیس) عدم توافق کارگران و کارفرمایان

معنی dispute در دیکشنری تخصصی

dispute
[حقوق] مورد تردید قرار دادن، انکار کردن، دعوی، اختلاف
[حقوق] اختلافات کارگری

معنی کلمه dispute به انگلیسی

dispute
• quarrel, disagreement, argument
• argue, debate; appeal, contest; oppose, fight against
• a dispute is a disagreement or quarrel between people or groups.
• if people are in dispute, they disagree with each other.
• if something is in dispute, people disagree about it.
• if you dispute an opinion, you say that you think it is incorrect.
• when people dispute something, they fight for control of it.
dispute area
• land being contended for or fought over
area of dispute
• region which is the subject of controversy
beyond dispute
• undoubtable, beyond question, beyond doubt
commercial dispute
• controversy involving business matters
deep dispute
• involved disagreement
in dispute
• controversial, contended
labor dispute
• conflict between employer and employee, legal stage before a strike is declared
land dispute
• argument over land, conflict caused by land issues
legal dispute
• legal battle, judicial quarrel
settled a dispute
• found a solution to an argument, settled difficulties
settling the dispute
• solving the controversy, settling the argument
subject of dispute
• topic of argument, subject of controversy
the facts in dispute
• the facts surrounding the argument that neither one of the sides agree upon
trade dispute
• problem with t ...

dispute را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Najibe
مناقشه
سعید فرجی
مورد اختلاف
ساناز غلامپور
مورد تردید قرار دادن، جنگیدن
محدثه فرومدی
مورد اختلاف قرار دادن، اختلاف کردن بر سر
محدثه فرومدی
مورد بحث قرار دادن
عباس نعمتی فر
تلاش کردن (و جنگیدن) برای به دست گرفتن کنترل چیزی
پایداری کردن، ایستادگی کردن، جنگیدن برای
Soviet forces disputed every inch of ground.
On the last lap, three runners were disputing the lead.
مقداد سلمانپور
اختلاف
مشاجره
نزاع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dispute
کلمه : dispute
املای فارسی : دیسپوت
اشتباه تایپی : یهسحعفث
عکس dispute : در گوگل

آیا معنی dispute مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )