برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1318 100 1

dogmatic

/dagˈmætɪk/ /dɒɡˈmætɪk/

معنی: متعصب، جزمی، کوته فکر
معانی دیگر: (وابسته به دگما) اندیش پایه ای، جزم اندیش، فریور، آیینی، فرازمانی، فردادی، (ادعا شده بدون اثبات) خشک اندیشانه، خشک اندیش، (نظری و غیرتجربی) قیاسی (dogmatical هم می گویند)

واژه dogmatic در جمله های نمونه

1. dogmatic philosophy
فلسفه‌ی جزمی

2. dogmatic statements
اظهارات تعصب‌آمیز

3. a dogmatic writer
نویسنده‌ی خشک متعصب

4. the dogmatic writings of the early church fathers
نوشتارهای اصولی اولیای آغازین کلیسا

5. their radios kept drumming their dogmatic ideas into the people's heads
رادیوهای آنها عقاید تعصب‌آمیز آنان را به کله‌ی مردم فرو می‌کردند.

6. Many writers at this time held rigidly dogmatic views.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از نویسندگان در این زمان دیدگاه‌های متعصبانه داشتند
[ترجمه گوگل]بسیاری از نویسندگان در این زمان دیدگاه های سختگیرانه دگرگونی داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. You can't be dogmatic in matters of taste.
[ترجمه ترگمان]تو نباید در مسایلی که با ذوق و سلیقه حرف می‌زنی سختگیر باشی
[ترجمه گوگل]شما نمیتوانید در مسائل مربوط به طعم و مزه حساس باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I am no pedant and avoid being dogmatic concerning English grammar and expre ...

مترادف dogmatic

متعصب (صفت)
furious , bigoted , fanatical , zealous , intolerant , rabid , dogmatic , hard-shell
جزمی (صفت)
categorical , dogmatic , categoric
کوته فکر (صفت)
narrow , dogmatic , narrow-minded , illiberal , provincial , low-minded

معنی عبارات مرتبط با dogmatic به فارسی

معنی dogmatic در دیکشنری تخصصی

dogmatic
[ریاضیات] قاطع، متعصب، جزمی، کوتاه فکر

معنی کلمه dogmatic به انگلیسی

dogmatic
• authoritative, opinionated, intolerant, rigid
• someone who is dogmatic about something is convinced that they are right and does not consider other points of view.

dogmatic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عمو مصطفی
inflexible
متعصب
خشک
مهسا امینی
-close-minded
-کوته فکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dogmatic
کلمه : dogmatic
املای فارسی : دگمتیک
اشتباه تایپی : یخلئشفهز
عکس dogmatic : در گوگل

آیا معنی dogmatic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )