برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1289 100 1

drastic

/ˈdræstɪk/ /ˈdræstɪk/

معنی: کاری، جدی، موثر، قوی، شدید، عنیف
معانی دیگر: بازور، پرنیرو، حاد، تند، تند و تیز، زیاده، طاقت فرسا، مفرط

واژه drastic در جمله های نمونه

1. The police took drastic measures to end the crime wave.
پلیس برای پایان بخشیدن به موج جنایات,اقدامات شدیدی انجام داد

2. The most drastic changes in centuries have taken place during our life-time.
در طول قرنها شدیدترین تغییرات,در طول حیات ما صورت گرفته است

3. In the interests of justice, drastic action must be taken.
جهت برقراری عدالت,اقدامات شدیدی باید اتخاذ شود

4. drastic measures
اقدامات شدید

5. a drastic shortage of food
کمبود شدید سوخت

6. Drastic measures are needed to clean up the profession.
[ترجمه ترگمان]اقدامات جدی برای تمیز کردن این حرفه مورد نیاز است
[ترجمه گوگل]اقدامات شدید برای تمیز کردن حرفه لازم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Many employees have had to take drastic cuts in pay.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از کارکنان مجبور به کاهش شدید حقوق شده‌اند
[ترجمه گوگل]بسیاری از کارکنان مجبور به کاهش شدید پرداخت می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Talk to me before you do ...

مترادف drastic

کاری (صفت)
active , energetic , drastic , effective
جدی (صفت)
rigid , serious , acting , energetic , earnest , solemn , drastic , grand , stickler , uncanny , bona fide , demure , sedate , sobersided
موثر (صفت)
operational , valid , drastic , effective , live , operative , striking , impressive , affective , efficient , efficacious , effectual , sensational , pivotal , forcible , weighty , pithy , forceful , fruity , operant
قوی (صفت)
mighty , hard , solid , valid , drastic , keen , strong , fierce , heavy , formidable , stark , bouncing , brawny , stalwart , boisterous , forcible , powerful , potent , intense , violent , buxom , vigorous , hefty , stocky , forceful , lusty , high-powered , high-pressure , irresistible , stoutish , towering , two-handed , walloping
شدید (صفت)
hard , grievous , strenuous , drastic , keen , tough , exquisite , slashing , sopping , chronic , high-wrought , severe , rugged , stalwart , boisterous , forcible , intense , violent , intensive , vigorous , diametric , diametrical , inclement , incontrollable , rigorous , sthenic
عنیف (صفت)
hideous , harsh , drastic , severe , repugnant

معنی drastic در دیکشنری تخصصی

drastic
[ریاضیات] شدید

معنی کلمه drastic به انگلیسی

drastic
• extreme, intense, severe
• a drastic course of action is extreme and is usually taken urgently.
• a drastic change is very significant and noticeable.
drastic change
• extreme change
drastic decline
• sharp decrease
drastic deterioration
• severe degeneration or worsening, sharp decline
drastic measures
• extreme steps, desperate action
drastic move
• extreme act, desperate maneuver, radical action, violent action

drastic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان
چشم‌گیر
لیلی موسوی
Do sth drastic
شدت عمل به خرج دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی drastic
کلمه : drastic
املای فارسی : درستیک
اشتباه تایپی : یقشسفهز
عکس drastic : در گوگل

آیا معنی drastic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )